Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej w obszarze metod ilościowych i uczenia maszynowego

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WNE/KK/8/2021

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze metod ilościowych i uczenia maszynowego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki badawcze:
Znacząca aktywność naukowa. Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach o znaczącym międzynarodowym zasięgu. Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych.

Obowiązki dydaktyczne:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów powiązanych z metodami ilościowymi/uczeniem maszynowym w ramach pensum adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów 2 stopnia, seminaria magisterskie i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce zbliżonej do: zaawansowanej ekonometrii, finansów stosowanych, algorytmiki oraz zajęć specjalistycznych z obszaru: metod ilościowych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i programowania oraz podobnych. Zajęcia powinny być oferowane w języku angielskim.

Od kandydatów/ek oczekujemy praktycznych umiejętności programowania w języku R i/lub Python, w szczególności w obszarze metod ilościowych/uczenia maszynowego.

Obowiązki organizacyjne:
Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału oraz aktywność w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (redakcja czasopism, recenzje, konferencje, itp.).

Wymagania wobec kandydata aplikującego na stanowisko:
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami) oraz w Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

Wymagania formalne (konieczne):
▪ co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse, matematyka informatyka i/lub podobnych.

Wymagania merytoryczne (konieczne):
▪ znaczący dorobek w dyscyplinie ekonomia i finanse w stosunku do etapu kariery kandydata, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach o znaczącym zasięgu międzynarodowym;
▪ znacząca aktywność naukowa (w tym zdobywanie grantów badawczych, kierowanie projektami badawczymi);
▪ doświadczenie międzynarodowe (w tym współpraca międzynarodowa);
▪ doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zaawansowanej ekonometrii, finansów stosowanych, algorytmów data science, metod ilościowych, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, programowania i/lub podobnych);
▪ biegła znajomość języka angielskiego (C2).

Za dodatkowe zalety uważa się:
▪ inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji redaktora w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym),
▪ doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem środowisk R i/lub Python.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z Wydziałową Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty w formie oraz w terminie określonych w ogłoszeniu:
▪ życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych;
▪ list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4);
▪ podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

Prosimy o przesyłanie wskazanych dokumentów w odrębnych plikach. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie na stanowisko (wykluczenie o charakterze formalnym).

Ważne
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wskazania zwycięzcy, jeśli żaden kandydat nie spełni wymagań formalnych lub kandydaci będą reprezentować niewystarczający poziom naukowy.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.