ASYSTENT

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

ASYSTENTA w Zakładzie Teorii Spalania i Wybuchu

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  20 października 2021 r.

ZADANIA:

Wykonywanie prac na rzecz  Zakładu Teorii Procesów Spalania i Wybuchu, w tym w szczególności:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach dziennych i zaocznych, przy pensum asystenta (stanowisko dydaktyczne) równym 360 h z przedmiotów: Fizykochemia spalania;  wsparcie w prowadzeniu prac naukowo-badawczych;  prowadzenie prac dyplomowych inżynierskich (w przypadku posiadania stopnia doktora); współorganizacja konferencji, seminariów, współpraca ze stowarzyszeniami, realizacja prac zleconych; pełnienie innych obowiązków na rzecz uczelni (praca w komisjach  senackich i wydziałowych, zespołach roboczych).

 

    OCZEKIWANIA WOBEC KANDYDATÓW:

 • wykształcenie wyższe, w obszarze: chemia, inżynieria bezpieczeństwa lub pokrewnych;
 • mile widziane doświadczenie badawcze i dydaktyczne lub ukończone studia podyplomowe w obszarze ochrony przeciwpożarowej i BHP;
 • dyspozycyjność oraz chęć rozwoju osobistego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o zatrudnienie;
 •  curriculum vitae (przebieg dotychczasowej pracy: dydaktycznej i trenerskiej, dane w zakresie określonym w kwestionariuszu osobowym);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu
  się z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym ogłoszeniu o konkursie;
 • oświadczenie o możliwości podjęcia pracy w SGSP jako podstawowym miejscu pracy
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) wg wzoru określonego w załączniku;
  zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie w dokumentach złożonych na potrzeby procesu rekrutacyjnego (tj. danych innych niż określone w art. 22.1 § 1 Kodeksu Pracy).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  do 23 października 2021 r.
 • Planowany termin zatrudnienia:  październik 2021 r.
 • Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie należy złożyć osobiście do 20 października 2021 r.
  w Kancelarii ogólnej SGSP lub drogą pocztową (decyduje data wpływu i zarejestrowania, a nie data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54,01-629 Warszawa.
 • Niezależnie od sposobu dostarczenia dokumentów na kopercie należy dopisać: „asystent – Zakład Teorii Procesów Spalania i Wybuchu”.
 • Dokumenty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej nie zapewnia mieszkania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje o konkursie:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/oferty-pracynabor-do-sl/16672,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-na-stanowisko-asystenta-w-Zakladzie-Teorii-Proce.html

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę: bip.sgsp.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sgsp.edu.pl