Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5264 - 5300 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • stopień doktora z udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • udokumentowany dorobek naukowo-badawczy z zakresu ginekologii i położnictwa,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji naukowo-zawodowych,
 • plany naukowe dotyczące badań w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • w całym dorobku co najmniej 200 pkt. MNiSW,
 • co najmniej 100 pkt. MNiSW jako pierwszy autor lub autor korespondencyjny.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, rozwijanie twórczości naukowej albo artystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Regulaminem oceny nauczycieli akademickich UWM w Olsztynie oraz wytycznymi określonymi przez przewodniczącego rady naukowej dyscypliny/ zespołu ds. dyscypliny,
 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez bezpośredniego przełożonego w porozumieniu z prodziekanem właściwym ds. kształcenia,
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem oraz odbywanie konsultacji w wymiarze określonym przez dziekana/właściwego prodziekana ds. kształcenia i dokonywanie ewentualnych zmian w tym zakresie zgodnie z procedurą obowiązującą na danym wydziale,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni/wydziału zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Rektora, dziekana i bezpośredniego przełożonego,

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 • tabela osiągnięć i analiza bibliometryczna,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),
 • deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty).

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r.