adiunkt

Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.
Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa, Kalisz
Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.
Słowa kluczowe: więziennictwo, historia, system penitencjarny, penitencjarystyka, resocjalizacja, terapia, pomoc postpenitencjarna, badania naukowe, prace rozwojowe, profilaktyka, prewencja, problemy społeczne, przestępczość, resocjalizacja, historia więziennictwa.

PODSTAWOWE ZADANIA:

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu historii penitencjarystyki i dyscyplin pokrewnych (kształtowanie sylwetki społeczno – zawodowej, pedagogika, elementy prawa penitencjarnego, etyka zawodowa, systemy penitencjarne itp.) w tym w ośrodku WSKiP w Kaliszu.

2. Projektowanie, realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie jednej z następujących dyscyplin: historia penitencjarystyki i pedagogika resocjalizacyjna, również w ujęciu interdyscyplinarnym, zgodnie ze specyfiką WSKiP (kształcenie kadr systemu więziennictwa więziennictwo, etyka zawodowa, profilaktyka przestępczości i problemów społecznych, resocjalizacja, prawo penitencjarne itp.).
3. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych i humanistycznych
4. Projektowanie, realizowanie i raportowanie prac rozwojowych i wdrożeniowych zgodnych ze specyfiką zadań i zainteresowań WSKiP (patrz: pkt 1).
5. Opracowywanie projektów programów oddziaływań motywująco – rozwojowych, adresowanych do funkcjonariuszy, pracowników systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości, programów profilaktyki społecznej i profilaktyki przestępczości oraz badanie skutków takich działań.
6. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego WSKiP w Warszawie w tym:
a. publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach;
b. publikowanie w czasopismach i wydawnictwa popularno – naukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy;
c. aktywne reprezentowanie WSKiP w Warszawie na konferencjach naukowych;
d. udział w zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych w ramach realizacji zadań WSKiP w Warszawie;
e. podejmowanie zadań na rzecz rozwoju własnego rozwoju naukowego i rozwijania umiejętności dydaktycznych.
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub humanistycznych lub doktora habilitowanego w dyscyplinie: historia (lub pedagogika) nadanego przez uczelnię, placówkę naukową, instytut, jednostkę badawczo–rozwojową posiadającą odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. niekaralność za przestępstwo umyślne;
4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:
1. posiadające znaczący, udokumentowany dorobek naukowy w zakresie historii penitencjarnej, prawa, pedagogiki, zwłaszcza jeśli tematyka prac jest zgodna ze specyfiką zadań WSKiP (więziennictwo, historia, etyka zawodowa, tradycje, resocjalizacja, problemy społeczne, profilaktyka, przestępczość, prewencja, rozwój osobisty, pozytywna zmiana indywidualna i społeczna, diagnoza problemów społecznych);
2. będące autorami publikacji naukowych (w tym monografii, rozdziałów, artykułów), w których podjęto rozważania bezpośrednio lub pośrednio dotyczące: historii więziennictwa, etyki zawodowej, zjawiska przestępczości, funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej, postępowania z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych albo publikacji, w których podjęto problematykę pracy personelu więziennego; profilaktyki problemów społecznych i zachowań ryzykownych, promocji zdrowia, diagnozy patologii społecznych, genezy przestępczości i problemów społecznych, wzmacniania rezyliencji indywidualnej i społecznej, promowania korzystnych zmian struktur społecznych, interwencji kryzysowej, zapobiegania problemom społecznym i przestępczości, doskonalenia pracy wymiaru sprawiedliwości i pokrewnych zagadnień;
3. deklarujące gotowość afiliowania na WSKiP w Warszawie całości dorobku naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
4. deklarujące gotowość pracy dydaktycznej lub badawczej w terenie, w szczególności w miejscach zajęć WSKiP (Kalisz, Warszawa);
5. dysponujące doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych, pracy dydaktycznej i wdrożeń projektów społecznych;
6. podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z funkcjonowaniem systemów penitencjarnych, wymiaru sprawiedliwości i instytucji zajmujących się profilaktyką społeczną;
7. posiadające umiejętności projektowania, realizowania i raportowania badań naukowych
w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych;
8. władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie
z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych;
9. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w WSKiP;
10. posiadające dodatkowo formalne wykształcenie prawnicze lub pokrewne;
11. posiadające doświadczenie w pracy w systemie e-learning.
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
3. curriculum vitae
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych;
6. kopie świadectw pracy i referencji;
7. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.zm.);
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 5 września r. 2020 (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).
Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – adiunkt” – ISPP”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-44-14.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do trzech tygodni od terminu składania ofert.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.