asystent

Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ogłasza KONKURS na stanowisko Asystenta w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki.
Instytucja: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie
Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych w Instytucie Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
Termin składania ofert: 5.09.2020 r.
Link do strony: https://wskip.edu.pl/bip/index.php
Słowa kluczowe: więziennictwo, system penitencjarny, penitencjarystyka, resocjalizacja, terapia, pomoc postpenitencjarna, profilaktyka, problemy społeczne, resocjalizacja, badania naukowe, prace rozwojowe, kryminologia, media.

PODSTAWOWE ZADANIA:
1. Realizowanie i raportowanie badań naukowych w zakresie jednej z dziedzin: medioznawstwa, komunikacji społecznej, pedagogiki, dziennikarstwa, psychologii, socjologii, filozofii i innych pokrewnych dziedzin w zakresie zainteresowań WSKiP
2. Pomoc w projektowaniu, realizowaniu i raportowaniu badań naukowych w ramach różnych dyscyplin naukowych wchodzących w skład dziedziny nauk społecznych i humanistycznych wchodzących w zakres zainteresowań WSKiP
3. Projektowanie, realizowanie i raportowanie prac rozwojowych
4. Podejmowanie działalności naukowej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego WSKiP w Warszawie w tym:
a. publikowanie w czasopismach naukowych i wydawnictwach naukowych
b. publikowanie w czasopismach i wydawnictwach popularnonaukowych i mediach w ramach popularyzacji wiedzy penitencjarnej i kryminologii oraz profilaktyki
c. aktywne reprezentowanie WSKiP w Warszawie na konferencjach naukowych
d. uczestnictwo w wyznaczonych zespołach badawczych oraz innych zespołach zadaniowych WSKiP w Warszawie
e. realizacja zajęć dydaktycznych na studiach organizowanych przez WSKiP
WYMAGANIA PODSTAWOWE:
1. posiadanie tytułu zawodowego magistra medioznawstwa, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, pedagogiki lub magistra psychologii, magistra socjologii, magistra filozofii lub innych pokrewnych dziedzin nauk społecznych, humanistycznych lub nauk o zdrowiu, nadanego przez uczelnię, placówkę naukową, instytut, jednostkę badawczo–rozwojową posiadającą odpowiednie uprawnienia na podstawie własnej decyzji albo uznany w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne,
4. władanie biegle językiem polskim w mowie i piśmie.
PREFEROWANE BĘDĄ OSOBY:
1. posiadające udokumentowany dorobek praktyczny w zakresie komunikacji społecznej, dziennikarstwa, pracy mediów, pedagogiki lub psychologii (lub: socjologii, filozofii, nauk o zdrowiu czy innych pokrewnych);
2. będące autorami publikacji popularnych i popularnonaukowych, w których podjęto rozważania bezpośrednio lub pośrednio dotyczące zjawiska przestępczości, funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej, postępowania z osobami osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych albo publikacji, w których podjęto problematykę pracy personelu więziennego, jak również profilaktyki problemów społecznych, genezy patologii społecznych, promocji zdrowia, pozytywnej zmiany indywidualnej lub społecznej, terapii i profilaktyki uzależnień, rozwoju osobistego lub społecznego;
3. deklarujące gotowość afiliowania na WSKiP w Warszawie całości dorobku dydaktycznego i naukowego powstałego w wyniku pracy w tej Uczelni;
4. podejmujące inną aktywność w obszarach związanych z funkcjonowaniem systemów penitencjarnych i profilaktyki przestępczości;
5. posiadające umiejętności realizowania i raportowania opisów badań naukowych i zjawisk społecznych w dziedzinie Penitencjarystyki ( nauk społecznych lub humanistycznych);
6. władające językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej z obszaru nauk społecznych;
7. dające rękojmię terminowego wykonywania prac badawczych podejmowanych w WSKiP
8. gotowe do realizacji zajęć dydaktycznych w terenie i w ośrodkach WSKiP (Kalisz, Warszawa i okolice) lub projektów medialnych podejmowanych przez WSKiP.
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. podanie skierowane do Rektora-Komendanta;
2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
3. curriculum vitae
4. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
5. wykaz dorobku naukowego oraz osiągnięć dydaktycznych lub praktycznych;
6. kopie świadectw pracy i referencji;
7. oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm. );
8. oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoba zainteresowana winna złożyć wymagane dokumenty w siedzibie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, w godzinach 900-1500 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej w terminie do dnia 5 września 2020 r. (liczy się data wpływu dokumentów do WSKiP w Warszawie).
Dokumenty powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – asystent – ISPP”. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia złożone (dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu będzie równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Nie zwracamy złożonych dokumentów.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacji można uzyskać telefonicznie: 22-602-44-38.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do trzech tygodni od terminu składania ofert.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor-Komendant.
WSKiP zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.