1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Dziekan Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka

na czas od 01.10.2022 r. do 31.08.2024 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

I)                   Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z póź. zm. (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 

1)      Posiadanie stopnia doktora.

2)      Dorobek naukowy z ostatnich 3 lat udokumentowany publikacjami w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports oraz znajdujących się w ministerialnym Wykazie Czasopism Naukowych w dyscyplinie matematyka.

3)      Komunikatywna znajomość języka polskiego.

4)      Co najmniej dwuletni staż pracy po uzyskaniu stopnia doktora.

5)      Doświadczenie w pracy dydaktycznej i udział w projektach badawczych finansowanych w trybie konkursowym.

 

II)                Wymagane dokumenty

 

1)      Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

2)      Życiorys naukowy i wykaz prac opublikowanych.

3)      Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.

4)      Oświadczenie o znajomości polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.

5)      Oświadczenie o spełnieniu warunków ustawowych oraz, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki dostępne m.in. na stronie http://math.uwb.edu.pl/~zaf/calls).

6)      Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).

7)       Inne dokumenty, które kandydat chce załączyć.

 

III)             Składanie dokumentów:

 

Skany dokumentów należy przesłać, do dnia 10 lipca 2022 r. na adres office@math.uwb.edu.pl. Osoba wyłoniona w konkursie, przed zatrudnieniem, zostanie poproszona o dostarczenie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów oraz kwestionariusza osobowego na adres

 

Wydział Matematyki, Uniwersytet w Białymstoku,

K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok 

 

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, prosimy o kontakt z Prodziekanem do Spraw Naukowych Wydziału Matematyki, dr hab. Bartoszem Kwaśniewskim, e-mail: bartoszk@math.uwb.edu.pl.

 

IV)             Rozstrzygnięcie konkursu:

 

Komisja konkursowa może zdecydować o przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Klauzula informacyjna:

1.       Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

2.       We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą e-mail: iod@uwb.edu.pl

3.       Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , art. 22 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

5.       Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu.

6.       Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

7.       Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.       Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9.       Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na office@math.uwb.edu.pl