adiunkt

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Konkurs dotyczy objęcia stanowiska adiunkta w Instytucie Inżynierii Elektrycznej WTIiE. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz.1668).

Pracownik zatrudniony na stanowisku adiunkta będzie odpowiedzialny za prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych w zakresie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń projektowych. Kierunki na których kandydat będzie prowadził zajęcia to: elektrotechnika, automatyka i elektronika, energetyka. Przedmioty które planuje się powierzyć pracownikowi są związane z elektroniką, automatyką, maszynami elektrycznymi, napędem elektrycznym, elektrotechniką elektroenergetyką (wybrane przedmioty z wymienionego zakresu tematycznego).

Oczekuje się, że kandydat oprócz działalności dydaktycznej realizować będzie prace naukowo-badawcze w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika i zobowiązuje się do aktywnej działalności w celu własnego rozwoju naukowego oraz deklaruje czynny udział w pracach badawczych realizowanych na Wydziale.