1 asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo,
– posiadają predyspozycje i kwalifikacje do pracy badawczo- dydaktycznej,
– posiadają dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki,
– posiadają prawo wykonywania zawodu położnej,
– posiadają minimum trzyletni staż pracy na sali porodowej,
– posiadają rozpoczętą specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
– posiadają biegłą znajomość języka polskiego,
– posiadają znajomość języka angielskiego,
Wymagane dokumenty:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu

– prawo wykonywania zawodu położnej
– certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń
– zaświadczenie o specjalizacji ukończonej lub w trakcie
– dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego
– opinia promotora lub opiekuna naukowego, albo kierownika jednostki organizacyjnej o predyspozycjach do pracy badawczo – dydaktycznej

Dodatkowe informacje:
Dokumenty na konkurs na stanowisko asystenta (1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy) w Katedrze Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dziekwnoz@cm.umk.pl w terminie do dnia 31.01.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2022 roku.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę dziekwnhttp.