1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 czerwca 2023 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę, wysokość wynagrodzenia („widełki”)

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 7 lipca 2023, zatrudnienie od 1 października 2023 r.

Słowa Kluczowe: asystent, socjologia zdrowia, wykluczenie społeczne, gerontologia społeczna

 

Wymagania:

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/ki na stanowisko asystenta/ki w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego, specjalizującego się w zagadnieniach z zakresu wykluczenia społecznego, zdrowia publicznego, gerontologii społecznej i/lub socjologii zdrowia.

Kandydat/ka powinien spełniać następujące udokumentowane wymagania:

1.       co najmniej tytuł magistra w zakresie socjologii;

2.       złożona rozprawa doktorska lub wysoko zaawansowany stan prac na przygotowywaną rozprawą doktorską;

3.       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni;

4.       udokumentowana znajomość języka angielskiego potrzebna do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym języku (pożądany certyfikat językowy);

5.       udział w projektach naukowych (potwierdzony np. umową, zaświadczeniem osoby kierującej projektem, otrzymaniem grantu na badania naukowe);

6.       znaczący dorobek naukowy (np. monografie, rozdziały w monografiach, artykuły w recenzowanych czasopismach);

7.       aktywny udział w konferencjach naukowych;

8.       dodatkowym atutem będzie doświadczenie międzynarodowe (np. staże, stypendia);

9.       dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji konferencji, w tym międzynarodowych.

 

Kandydaci i kandydatki przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Sekretariacie Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk, pok. S437) lub wysłanie na adres email: joanna.bednarska@ug.edu.pl następujących dokumentów:

·         Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)

·         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)

·         Odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego

 

·         Opinia promotora/ki o stanie zaawansowania rozprawy doktorskiej

·         Informacja o dorobku i osiągnięciach naukowych oraz doświadczeniu dydaktycznym

·         Dwie rekomendacje/opinie na temat kandydata/ki potwierdzające posiadaną wiedzę/kompetencje/umiejętności/doświadczenie kandydata/ki.

 

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydatce/kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko asystenta w Uniwersytecie Gdańskim, Instytut Psychologii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata/ki.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wns@ug.edu.pl