2 stanowiska lektora języka angielskiego

Wydział Kultury Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Rektor ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego (2 etaty)  w Katedrze Wychowania Fizycznego i Nauk Społecznych, Studium Języków Obcych

Wymagania stawiane wobec kandydata:

·           Tytuł magistra filologii angielskiej;

·           Doświadczenie dydaktyczne w placówkach oświaty publicznej, w tym doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego (preferowane uczelnie o profilu sportowym, turystycznym, rekreacyjnym lub zdrowotnym);

·           Doświadczenie tłumaczeniowe (znajomość słownictwa z zakresu turystyki i rekreacji, nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu, sportu);

·           Znajomość języka polskiego;

·           Umiejętność pracy zespołowej i chęć do pracy na rzecz Uczelni;

·           Dyspozycyjność oraz gotowość do prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych i w weekendy;

·           Obsługa programów komputerowych niezbędnych w pracy;

·           Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
1.    zgłoszenie do konkursu,
2.    życiorys (cv),
3.    kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny do pobrania na stronie Uczelni),
4.    odpis dyplomu (-ów) oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia kandydata,
5.    informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

6.    program działalności dydaktycznej i organizacyjnej,

7.    oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i

       Nauce,
8.    oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dostępne do pobrania na stronie Uczelni),

9.    klauzulę obowiązku informacyjnego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępna do pobrania na

stronie Uczelni).

Termin składania ofert upływa 12 września 2022 r.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przysłać na adres uczelni z dopiskiem Biuro Dziekana, dostarczyć osobiście (pok. 24A lub Rektorat), bądź wysłać na adres e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Kontakt telefoniczny 58 55 47 285.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi 15 września 2022 r.

Uczelnia przewiduje zatrudnienie od 1 października 2022 r. w charakterze pracownika dydaktycznego, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

Uczelnia ma prawo do ew. unieważnienia konkursu z powodu ważnych przyczyn, bez podania uzasadnienia (Statut Uczelni art. 85 ust. 4, pkt.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan@awf.gda.pl