1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. ze zm.

Termin składania ofert: 31 stycznia 2023 roku.

Warunki zatrudnienia: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony (planowane zatrudnienie w terminie
20.02-2023-22.12.2023)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: nastąpi w terminie 14 dni od daty terminu składania ofert.  

Słowa kluczowe: oceanografia, oceanologia, ekofizjologia roślin morskich, ekologia morza

Wymagania stawiane Kandydatom:

1)       posiadanie tytułu zawodowego magistra oceanografii, 

2)       doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu systematyki i ekofizjologii roślin morskich oraz ekologii morza, 

3)       doświadczenie w opracowywaniu danych ekologicznych i taksonomicznych przy użyciu zaawansowanych narzędzi statystycznych, 

4)       doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z zakresu fizjologii glonów morskich ze szczególnym uwzględnieniem zbiorowisk mikroglonów,

5)       mile widziany udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w ww. zakresie, 

6)       czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach, sympozjach i seminariach krajowych oraz międzynarodowych, 

7)       doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim z zakresu ekologii oraz ekofizjologii organizmów morskich, 

8)       biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim w ramach pensum dydaktycznego). 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1)       podania o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,

2)       kwestionariusza osobowego (formularz do pobrania na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/
dzial_zarzadzania_kadrami),

3)       kopii dyplomu magisterskiego,

4)       wykazu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,

5)       dokumentów poświadczających doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,

6)       opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,

7)       oświadczenia o czynnej znajomości języka angielskiego,

8)       Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne
w rozstrzygnięciu konkursu.

Aplikacje należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
al.  Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, II piętro, pok. 204 A.

W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji
o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko asystenta
w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich Instytutu Oceanografii zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Ofert nadesłanych pocztą nie odsyłamy.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.