Adiunkt

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Intermediów i Scenografii w pracowni Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Działając na podstawie art. 119 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574) oraz Regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu ASP w Katowicach

ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo-dydaktycznych w Katedrze Intermediów i Scenografii w pracowni Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

I.          Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że:

●      posiadają kwalifikacje dr sztuki,

●      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 pkt. 7 i 8,

●      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

●      korzystają z pełni praw publicznych,

●      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II.     Warunki udziału w konkursie;

– wykształcenie w obszarze technologii operatorskiej, oświetlenia, montażu i post produkcji filmowej

-posiadanie znaczącego dorobku artystycznego ze szczególnym uwzględnieniem działań intermedialnych

– doświadczenie w zakresie wykorzystania współczesnych metod obrazowania cyfrowego w tym technologii operatorskiej, oświetlenia, montażu i post produkcji filmowej

– znajomość języka angielskiego ca najmniej na poziomie B pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych

III.   Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie udziału w konkursie.

2. Portfolio w wersji elektronicznej w formacie PDF zawierające wizualną dokumentację                       dorobku zawartego w CV projektowym;

– wykaz zrealizowanych projektów artystycznych

– informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej

– inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie   rekrutacji

      3.   Kopia dyplomu uzyskania tytułu mgr sztuki oraz dr sztuki

   4.   Zaświadczenia, referencje, opinie i inne dyplomy zawodowe (opcjonalnie)

5.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6.      Oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I.

7.       Oświadczenie, dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu.

8.      Oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

9.      Klauzula zgody dla kandydatów do pracy w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

IV. Termin i miejsce dostarczenia dokumentów: do 10.09.2022 r. do godz. 14.00 – Dział Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, Katowice, tel.32 7587715

IV.   Komisja konkursowa w trakcie prowadzonego postępowania konkursowego może zapraszać kandydatów na rozmowy.

 VI.  Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2022 r.

VII.  Proponowane warunki zatrudnienia umowa o pracę na czas określony na stanowisku   badawczo-dydaktycznym, praca w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

    VIII.  Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

     IX.   Po zakończeniu postępowania konkursowego dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani są im zwracane lub po upływie miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego podlegają zniszczeniu.

      X.   Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zastrzega sobie prawo do powiadomienia o wynikach konkursu jedynie tego kandydata, który zostanie wybrany.

     XII. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

 

 

 

Katowice, data 18.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@asp.katowice.pl