asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Fizyki UJ
na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
w zakresie fizyki lub biofizyki
 

      Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

–          posiadają co najmniej tytuł zawodowy doktora, magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

–          przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,

–          przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.

Od kandydata oczekujemy:

–        predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Instytucie Fizyki,  ewentualnie także  badań interdyscyplinarnych powiązanych ściśle z fizyką lub biofizyką,

–        aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,

–        gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

Zwycięzca konkursu będzie prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Fizyki związane ze stanowiskiem asystenta. Od kandydata oczekujemy predyspozycji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaangażowania obejmującego stałą troskę o podnoszenie poziomu tych zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do podjęcia pracy najpóźniej 1 lutego 2022 roku. Zwycięzca konkursu zostanie zatrudniony na okres 33 miesięcy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Dyrektora Instytutu Fizyki UJ, 30-348 Kraków,
ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 11, segment H, I piętro, pokój 07 oraz w formie elektronicznej na adres: alicja.myslek@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1)       podanie,

2)       życiorys,

3)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)       odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,

5)       informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata ,

6)       ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7)       informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8)       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9)       opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,

10)    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11)    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

13)    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:                         28 kwietnia 2021 roku

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:   28 maja 2021 roku.

Zatwierdzona lista rankingowa w dniu:          24 czerwca 2021 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia:     30 września 2021 roku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.dobosz-petryk@uj.edu.pl