ASYSTENT w grupie pracowników badawczych

CEAPP
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: Wynagrodzenie w kwocie max. 170.000 brutto brutto za cały okres zatrudnienia.
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych
w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie związanym z realizacją projektu pn. „Program Pozytywnego Zdrowia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS. 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia:  https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/for_candidates/ogloszenia-o-naborze-w-ramach-specjalnej-procedury-konkursowej/2021-2022/-/journal_content/56_INSTANCE_65LHchCSiXkk/142751761/149072552#https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/for_candidates/oglo

Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:
1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii,
socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem
kierownika projektu,
4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych,
5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi,
6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
8. Biegły angielski.
Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:
1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres zatrudnienia.
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,
ul. Ingardena 3, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami. Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Termin rozpoczęcia konkursu: 05.11.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 22.11.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.11.2021 r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Ogłoszenie w wersji pdf

Ogłoszenie na stronie CEAPP UJ

Ogłoszenie na BIP UJ

Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ceapp@uj.edu.pl