Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko:   adiunkt (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

na Wydziale Nauk o Wychowaniu

w Instytucie Psychologii

w Zakładzie Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery

w wymiarze pełnego etatu

 

Dyscyplina naukowa: Psychologia

Data ogłoszenia: 02.06.2021 r.

Termin składania ofert: w okresie 30 dni od ukazania się ogłoszenia

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy przesłać elektronicznie na adres

 e-mailowy: wnow@uni.lodz.pl

 

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz. 478) oraz Statucie Uniwersytetu Łódzkiego.

Wymagania od kandydatów:

1. Posiadają dyplom magistra psychologii oraz stopień doktora nauk humanistycznych  lub społecznych w dyscyplinie psychologia. 
2. Zainteresowania naukowe udokumentowane publikacjami.

3. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie;

4. Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

·       Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

·       Kwestionariusz osobowy;

·       Życiorys;

·       Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

·       Odpis dyplomu doktorskiego;

·       Informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;

 Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

·       Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy.

·       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016, oraz Ustawą z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy    – Dz. U.  z 2018 r. poz. 108 wraz ze zmianami);

·       Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.09.2021 r.

Możliwa jest rozmowa z kandydatem na platformie TEAMS.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

KANDYDATA DO PRACY

 

1.     Administratorem danych osobowych jest: Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, zwany dalej:”Administratorem”;

2.     W każdym przypadku Pan/Pani może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

1)     na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203;

2)     e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl;

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie przepisów prawa tj. Kodeksu Pracy;

4.     Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem; W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”;

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech misięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym;

7.     Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

1)     dostępu do swoich danych osobowych;

2)     ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych;

4)     cofnięcia zgody, jeżeli dotyczy: przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Uniwersytetem;

5)     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

                                                                                   ……………………………………………

(data i podpis osoby, której dane dotyczą)

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnow@uni.lodz.pl