Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

 I. Warunki konkursu określone przez komisję konkursową: Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1.     uzyskały stopień doktora filozofii nie wcześniej aniżeli w 2014 r.,  2.     w swoim dorobku mają minimum 2 artykuły naukowe po 100 punktów lub 1 za 140 lub 200 punktów wg najnowszego wykazu MNiSW – opublikowane lub przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach (wymagane poświadczenia od redakcji czasopisma naukowego), 3.     znają biegle język angielski (komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia części lub całości rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.) 4.     jeśli są obcokrajowcami, znają ponadto język polski w stopniu pozwalającym  na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia części lub całości rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku). 5.     mają efekty w pozyskiwaniu grantów badawczych, otrzymanych lub złożonych, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny kryteriów formalnych (wymagane poświadczenia). 6.     posiadają doświadczenie we współpracy międzynarodowej rozumianej jako m.in.: zrealizowany przynajmniej miesięczny naukowy staż zagraniczny, udział w międzynarodowym grancie badawczym, uczestnictwo z referatem w konferencji międzynarodowej, publikacje w wysokopunktowych zagranicznych czasopismach naukowych. Etap I: analiza nadesłanych dokumentów, Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi warunki konkursu II. Wymagane dokumenty : 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu; 2. Curriculum Vitae; 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”; 4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM); 5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadany stopień doktora filozofii. 6. informacja o osiągnięciach badawczych i organizacyjnych, Komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe dokumenty. Komisja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.