starszy wykładowca

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

1.    Nr referencyjny konkursu: konkurs_29_WNPiD_starszy wykładowca_1_2021;

2.    Wymiar czasu pracy: cały

3.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4.    Przewidywany czas zatrudnienia: 01.10.2021 – 30.09.2022

 

 

Warunki konkursu określone przez komisję konkursową :

 

     I)        Wymagania

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami art. 113) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.        stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach;

2.        udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie: komunikowania politycznego, badań nad dziennikarzami i badań nowych mediów z wykorzystaniem analizy zawartości mediów oraz sieci społecznych;

3.        znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

4.        dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;

5.        doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;

6.        silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

 

    II)        Wymagane dokumenty :

 

1.    Zgłoszenie kandydata do konkursu;

2.    Curriculum Vitae;

3.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4.    kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);

5.    dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;

6.    informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,

7.    inne dokumenty określone przez komisje konkursową.

 

 

   III)        Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie 10 września 2021 roku podając numer referencyjny konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.     Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.     Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na eliza.nowicka@amu.edu.pl