Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Studiów Latynoamerykańskich i Porównawczych
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy: doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych (szczególnie w zakresie nauk o polityce i administracji lub bezpieczeństwie, lub nauk o komunikacji społecznej i mediach) bądź humanistycznych (szczególnie w zakresie nauk o kulturze i religii lub literaturoznawstwie).
 • Od kandydata/kandydatki oczekuje się – potwierdzonych publikacjami w czasopismach recenzowanych i monografiach zbiorowych oraz wystąpieniami konferencyjnymi (krajowymi i międzynarodowymi) – dotychczasowych rezultatów prowadzenia badań naukowych. Pożądane jest doświadczenie związane z zagranicznymi wyjazdami naukowymi, studyjnymi i pobytami badawczymi w jednostkach uniwersyteckich, naukowych i archiwalnych, a także doświadczenie związane z uczestniczeniem w grantach badawczych (krajowych bądź międzynarodowych).
 • Wymagane jest doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej, obejmujące prowadzenie zajęć z zakresu nauk społecznych bądź humanistycznych.
 • Oczekiwane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych również w języku angielskim.
 • Pożądane są także umiejętności organizacyjne w zakresie przygotowania konferencji naukowych oraz aktywność w zakresie promocji nauki i kształcenia – w ramach i poza jednostkami edukacji wyższej.

Mile widziane

 • Posiadanie doświadczenia z zakresu popularyzacji nauki.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych;
 • składanie wniosków grantowych w postępowaniach wydziałowych, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich;
 • składanie do publikacji w periodykach i wydawnictwach naukowych artykułów, rozdziałów w monografiach, ewentualnie monografii;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym;
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych;
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w ustalonym wymiarze godzin tygodniowo;
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych.
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni oraz uczestnictwo w nich;
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Wydziału i Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego;
 • CV
 • wykaz dotychczasowego dorobku (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.), dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia i posiadane certyfikaty.
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego (dla obcokrajowców)