Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Instytut Matematyki
Uniwersytet Szczeciński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,
a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1.       oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.) (formularz do pobrania),

2.       wniosek o zatrudnienie,

3.       życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania),

4.       potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie matematyka lub równorzędnego, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym,   

5.       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania),

6.       zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania),

7.       informacje o osiągnięciach i dorobku naukowym w dyscyplinie matematyka (wykaz publikacji i ich elektroniczne kopie, wykłady na konferencjach i seminariach, staże naukowe, udział w grantach itp.),

8.       informacje o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawowanie opieki nad magistrantami, organizowanie konferencji),

9.       kandydat powinien umieć współpracować z istniejącymi zespołami badawczymi lub poszerzać spektrum matematyczne w Instytucie w sposób sprzyjający jego przyszłym celom,

10.    znajomość języka polskiego nie jest wymagana, ale mile widziana (oczekujemy, że po zatrudnieniu kandydat opanuje podstawy języka polskiego),

11.    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (kryterium wymagane w przypadku kandydata obcokrajowca).

Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – 2 lata z możliwością przedłużenia.

Zatrudnienie od nowego roku akademickiego – 1 października 2022 r.

Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/.

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na poniżej wskazany adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików pdf na adres: urszula.kosinska@usz.edu.pl:

Uniwersytet Szczeciński

Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze

ul. Mickiewicza 16 (pok. 220)

70-383 Szczecin

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 7 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na urszula.kosinska@usz.edu.pl