adiunkt badawczy

Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Migracjami

Nazwa stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczych (dyscyplina nauki socjologiczne)

Liczba miejsc pracy: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zmianami)
i Statucie UW (Uchwała Nr 443 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r.) i Regulaminie NCN (Uchwała Rady NCN nr 95/2020 z dnia 14 września 2020 r)

Wymagania:

·         stopień naukowy doktora nauk społecznych  uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski (wymóg NCN dla zatrudnienia na stanowisku etatowym typu post-doc w grantach SONATA16);

·         doświadczenie w pracy badawczej potwierdzone uczestnictwem w projektach naukowych z zakresu nauk społecznych i publikacjami w monografiach naukowych lub w recenzowanych czasopismach naukowych;

·         bardzo dobra znajomość warsztatu badań społecznych, w tym jakościowych metod badawczych, potwierdzona doświadczeniem w prowadzeniu badań i w analizie danych (doświadczenie badawcze i publikacyjne);

·         biegła (min. C1) znajomość języka ukraińskiego (jako języka ojczystego lub potwierdzona certyfikatami, publikacjami lub doświadczeniem zawodowym).

·         bardzo dobra (min. B2) znajomość języka angielskiego (potwierdzona certyfikatami, uczestnictwem w międzynarodowych projektach, publikacjami lub doświadczeniem zawodowym);

·         umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.

Dodatkowymi atutami będą:

·         wiedza i zainteresowania z zakresu demografii społecznej, badań migracyjnych lub socjologii rodziny;

·         znajomość komputerowych narzędzi wspierających analizy jakościowe;

·         posiadanie w dorobku publikacji naukowych w j. angielskim;

·         biegła znajomość j. rosyjskiego;

·         pobyty badawcze lub staże za granicą.

Opis projektu:

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania w ramach projektu pt. „Migracje międzynarodowe i zakłócenia wzorca płodności – ku nowym wnioskom z krajów o niskiej dzietności” w zespole pod kierunkiem dr Weroniki Kloc-Nowak (nr grantu Narodowego Centrum Nauki 2020/39/D/HS4/02325).

Celem badań, w które będzie zaangażowana osoba na stanowisku post-doc będzie:

1.       Analiza wpływu doświadczeń migracyjnych kobiet i mężczyzn na ich przekonania o posiadaniu dzieci i postrzeganie społecznych norm dotyczących rodzicielstwa i planowania rodziny, w tym odmiennego otoczenia społecznego i polityki społecznej kraju pochodzenia i pobytu.

2.       Identyfikacja i dogłębna analiza mechanizmów i czynników leżących u podstaw decyzji reprodukcyjnych podejmowanych na tle rodzinnych trajektorii migracyjnych.

Do zadań osoby na stanowisku post-doc będą należały:

·         ścisła współpraca z kierownikiem projektu, oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;

·         systematyczny przegląd literatury związanej z tematyką projektu badawczego;

·         desk research w zakresie polityki rodzinnej i sytuacji demograficznej w Ukrainie;

·         projektowanie i prowadzenie wywiadów pogłębionych z imigrantami z Ukrainy;

·         rekrutacja uczestników wywiadów, organizacja procesu transkrypcji i tłumaczeń, wg potrzeb;

·         uczestnictwo w projektowaniu i prowadzeniu wspomaganych komputerowo analiz jakościowych wywiadów z migrantami z Ukrainy i analiz porównawczych z migrującymi Polakami;

·         współautorstwo artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach i prezentacji konferencyjnych na podstawie przeprowadzonych badań,

·         popularyzacja działań i wyników uzyskanych w ramach projektu, w tym w mediach społecznościowych i w środowisku międzynarodowym (w językach angielskim, ukraińskim i/ lub rosyjskim),

·         aktywny udział w działalności naukowej OBM.

Warunki zatrudnienia:

Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

Wymiar etatu: pełen etat (podstawowe miejsce pracy)

Czas zatrudnienia: 24 miesiące

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: do uzgodnienia, najpóźniej 1 października 2022 r.

Wynagrodzenie: 10 tysięcy złotych brutto brutto (budżet wynagrodzeń ze środków projektu 240 tysięcy złotych na 2 lata).

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny w j. polskim lub j. angielskim;
kopia dyplomu doktorskiego;
CV w j. polskim lub j. angielskim zawierające informacje o osiągnięciach naukowych(m.in. grantach badawczych, wybranych wystąpieniach konferencyjnych, stażach zagranicznych, nagrodach i wyróżnieniach) i kompetencjach do realizacji zadań w projekcie (m.in. poziom znajomości języków, znajomość zagadnień teoretycznych związanych z tematem projektu, jakie metody badawcze kandydat/ka potrafi wykorzystywać, jakie programy potrafi obsługiwać, ew. doświadczenie zawodowe);
wykaz publikacji (obejmujący publikacje w czasopismach i monografiach;
1 przykładowa publikacja, atutem będzie jeśli w j. angielskim (1 arkusz wydawniczy – artykuł lub rozdział/fragment książki);
list rekomendacyjny
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (link);
oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim, określone w zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r”.
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2022, 23:59 CET  

Forma składania ofert: drogą mailową na adres: konkursy.obm@uw.edu.pl (w tytule wiadomości proszę dopisać nr ref: OBM-NA-P-SONATA16-1.1/2022)

Dodatkowe informacje:

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 maja 2022 r. O wynikach Kandydat/ka zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

Rekrutacja jest dwustopniowa:

1.       Ocena aplikacji elektronicznej Kandydatów.

2.       Ocena rozmowy kwalifikacyjnej Kandydatów. Do dnia do uzupełnienia Kandydaci/tki, którzy najlepiej odpowiadają profilowi stanowiska i którzy otrzymali największą liczbę punktów z etapu pierwszego, do 29 kwietnia 2022 zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.