Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej, Zakład Żywności Ekologicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 26.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.05-09.06.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10.06.2021

LINK DO STRONY:

I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”

II. Ministerstwa Edukacji i Nauki poprzez wypełnienie formularzy ze strony https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/ i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

 

SŁOWA KLUCZOWE: żywność ekologiczna, rolnictwo ekologiczne, analiza HPLC, ocena jakości żywności, ekologia

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

·       tytuł magistra na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności;

·       otwarty przewód doktorski – praca doktorska w końcowej fazie realizacji;

·       udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki, w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, obejmujący minimum 5 publikacji, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), opublikowanych w latach 2019-2021;

·       odbycie stażu/stypendium naukowego na zagranicznej uczelni wyższej lub w zagranicznej jednostce badawczej, w łącznym wymiarze co najmniej 4 miesięcy;

·       umiejętność i doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, dotyczących jakości żywności ekologicznej;

·       umiejętność i doświadczenie w obsłudze aparatury i sprzętu laboratoryjnego oraz chromatografu cieczowego (HPLC);

·       umiejętność obsługi programów statystycznych, w tym: R, Statistica, Statgraphics, XLSTAT;

·       biegłość w obsłudze komputera, w szczególności programów pakietu MS Office oraz programów do zarzadzania literaturą naukową;

·       co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym udział w przygotowaniu i realizacji programów w języku angielskim, a także pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;

·       umiejętność prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim oraz minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji zajęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska, towaroznawstwa surowców spożywczych oraz żywności ekologicznej, w tym doświadczenie w nauczaniu zdalnym, z wykorzystaniem Microsoft Teams;

·       doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych.

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów naukowych z zakresu oceny jakości żywności oraz doświadczenie we współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

 

 

Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, zaangażowanie w  planowanie i realizację badań naukowych, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, ponadto komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony, jak też zainteresowanie tematyką badawczą w zakresie rolnictwa, żywności ekologicznej i analizy żywności.

 

Kandydaci są proszeni o złożenie w terminie 26.05-09.06.2021 w Sekretariacie Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW następujących dokumentów:

·         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

·         kwestionariusz osobowy

·         życiorys

·         list motywacyjny

·         listy rekomendacyjne

·         kopie dyplomów, certyfikatów

·         referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)

·         wykaz opublikowanych prac

·         oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

·         klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

KONTAKT: tel. 22 5937052, mail eliza_kostyra@sggw.edu.pl

 

 

Aplikację zawierającą wymienione dokumenty proszę przesłać na adres:

dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGGW

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na eliza_kostyra@sggw.edu.pl