Polityka prywatności

Polityka prywatności Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Postanowienia ogólne

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z praw podstawowych każdej osoby. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, gdy zostały one pozyskane z innych źródeł. Niniejszy dokument polityki prywatności (dalej: Polityka) dostarcza osobom, których dane przetwarzane są w związku z korzystaniem z Akademickiej Bazy Ogłoszeń informacji na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania. Polityka zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych. W przypadku stosowania innych zasad niż określone w Polityce, będą Państwo informowani o nich odrębnie, na stronie Akademickiej Bazy Ogłoszeń. Polityka jest jednocześnie realizacją obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania danych osobowych osób których dane dotyczą o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO przetwarzanych w ramach serwisu Akademicka Baza Ogłoszeń jest Minister Edukacji i Nauki, mający siedzibę w Warszawie (00-529) ul. Wspólna 1/3. Z administratorem danych można się skontaktować za pośrednictwem adresu email informacja@men.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: inspektor@men.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Przepisy prawa, podstawy przetwarzania danych

Polityka prywatności serwisu Akademicka Baza Ogłoszeń opiera się na przepisach:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str 1) – w niniejszym dokumencie jako „RODO”,
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.),

Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu Akademicka Baza Ogłoszeń jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z przepisami art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz realizowanymi przez Administratora w tym celu zadaniami.

Kategorie, zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe w zakresie nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz nazwy instytucji w imieniu której występuje przetwarzane są wyłącznie w celu rejestracji konta użytkownika i korzystania z usług dostarczanych przez serwis, tj. umożliwienia zamieszczenia ogłoszenia w Akademickiej Bazie Ogłoszeń na wolne stanowiska naukowe, akademickie ogłaszane w ramach konkursów prowadzonych na te stanowiska, w tym informowania o ich wynikach. Wskazany wyżej zakres danych osobowych jest niezbędny do zarejestrowania konta użytkownika.

Dane zbierane są również automatycznie w zakresie danych zawartych w plikach cookies. Informacja na temat rodzaju plików dostępna jest w załączniku poniżej.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut badawczy z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188b, któremu MEN w drodze umowy powierzył przetwarzanie danych użytkowników w Akademickiej Bazie Ogłoszeń w celu administrowania serwisem oraz obsługi technicznej Akademickiej Bazy Ogłoszeń oraz wsparcia jej użytkowników – czyli Państwa. Administrator w drodze stosownych umów lub porozumień może przekazać Państwa dane lub powierzyć ich przetwarzanie również innym odbiorcom świadczącym na jego rzecz usługi, m.in. doradcze, prawne, audytowe, informatyczne. Ponadto dane mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu Akademickiej Bazy Ogłoszeń będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, w których dane zostały zebrane, tj. do momentu utrzymania w ramach serwisu konta użytkownika umożliwiającego korzystanie z usług serwisu zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną nie dłużej niż do ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że zaistnieją ważne podstawy do dalszego przetwarzania tych danych. Natomiast w przypadku przesłanej korespondencji za pośrednictwem drogi mailowej – odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w ramach serwisu Akademicka Baza Ogłoszeń, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, ma prawo do:

 1. dostępu do danych, tj. osobama prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu, w jaki sposób i jak długo,
 2. sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wówczas w razie sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie istotnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad interesem osoby, której dane dotyczą lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe bądź dochodzenie roszczeń),
 4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Polega to, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych wnioskodawcy zgodnie z art. 17 RODO; istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych czy przeniesieniu danych do innego systemu,

W pozostałym zakresie praw określonych przepisami RODO ze względu na brak spełnienia przesłanek uprawniających do ich skorzystania prawa te nie będą realizowane.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym dotyczące realizacji przysługujących praw, można przesyłać mailowo na adres email informacja@men.gov.pl lub inspektor@men.gov.pl , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Odpowiedzi na wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o kolejne dwa miesiące, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adres do korespondencji). W celu realizacji niektórych wniosków Administrator może zażądać dodatkowych informacji, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.

Każda z osób, której dane są przetwarzane ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu Akademickiej Bazy Ogłoszeń do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe przetwarzane w Akademickiej Bazie Ogłoszeń nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa realizowana jest na każdym etapie wykonywania działalności Administratora. Procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych administrator zobowiązuje się do uwzględnienia:

 1. poufności – tj. ochrony danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. integralności – tj. ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – tj. zapewnienia dostępu upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik administratora mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy.

Dane osobowe, które osoby podają na naszych stronach, są szyfrowane i chronione certyfikatem SSL.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym, o wszelkich zmianach Administrator będzie informował stosownym komunikatem na stronie internetowej Akademickiej Bazy Ogłoszeń.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez osoby ze strony internetowej serwisu Akademicka Baza Ogłoszeń, gromadzimy dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub możemy wykorzystywać inne podobne technologie internetowe.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis automatycznie zbiera informacje na dwa sposoby: przy pomocy narzędzia Google Analytics/ Facebook Pixel oraz poprzez pliki cookies.

Wykorzystywanie danych

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tej usługi. W związku z tym administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Pliki cookies wykorzystywane są również w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tej strony, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Zbierane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, nie są łączone z innymi danymi i nie są przetwarzane jako dane osobowe.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zebrane na tej podstawie dane przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz świadczącymi usługi na rzecz administratora.

Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Wyłączenie plików cookies

Serwis (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.