asystent

Wydział Architektury i Wzornictwa
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza K O N K U R S na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Sztuk Plastycznych Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej w dziedzinie SZTUKI w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §50 i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

a. posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w zakresie sztuk wizualnych

b. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

c. rozszerzona wiedza z zakresu technik malarskich i rysunkowych

d. ewentualnie nagrody, udział w konkursach

e. aktywność twórcza na forum międzynarodowym

f. doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacjami

g. umiejętność pracy w programach projektowych

h. znajomość języka obcego (terminologia fachowa)

i. mile widziane doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego

j. umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

• podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do Rektora Politechniki Koszalińskiej

• kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,

• Odpis dyplomu lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub równorzędnego) ww. dyscyplinie

• życiorys zawodowy

• wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej

• opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych

• oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu

• wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Słowa kluczowe: wzornictwo, malarstwo, rysunek, sztuki wizualne

Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na asystenta – Katedra Sztuk Plastycznych” w terminie od 15.08.2021r. do 15.09.2021r. pod adresem: Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro, Bud. D pokój 110. Zgłoszenia kandydatów będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana zgodnie z § 31 Statutu uczelni. Wyniki postępowania konkursowego komisja konkursowa przedstawi Radzie Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki w dniu 16.09.2021. Politechnika Koszalińska nie zapewnia przyszłemu pracownikowi mieszkania i zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pracy. Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wzornictwo.tu.koszalin.pl.