Regulamin Serwisu – Akademicka Baza Ogłoszeń

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Podmiotem prowadzącym Serwis jest minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (dalej: Usługodawca).
 4. Serwis dedykowany jest głównie podmiotom zobowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego o konkursach, zamieszczania ogłoszeń o aktualnie prowadzonych konkursach lub ich wynikach na stanowisko pracy nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Prowadzony jest przez Usługodawcę dla potrzeb związanych z realizacją zadania publicznego ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa, w szczególności w art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020, poz. 85) oraz 43 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.bazaogloszen.nauka.gov.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego z Serwisu.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia, pisane wielką literą, jeżeli z treści Regulaminu wyraźnie nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika, umożliwiający mu korzystanie z przyznanych mu po zalogowaniu Usług,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 6. OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (00-608), Al. Niepodległości 188B, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372, REGON 006746090, NIP 525-000-91-40, administrujący w imieniu Usługodawcy Serwisem oraz wykonujący w jego imieniu czynności określone Regulaminem,
 7. Ogłaszający – podmiot systemu szkolnictwa wyższego, zobowiązany zgodnie z przepisami prawa do zamieszczania ogłoszeń o konkursach lub ich wynikach w Serwisie.
 8. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 9. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.bazaogloszen.nauka.gov.pl, stanowiąca akademicką bazę ogłoszeń, w ramach której podmioty systemu szkolnictwa wyższego, zobowiązane na podstawie przepisów prawa, zamieszczają ogłoszenia o prowadzonych konkursach na stanowiska pracowników naukowych lub nauczycieli akademickich lub informują o wynikach przeprowadzonych konkursów.
 10. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),
 11. Usługa – usługa cyfrowa umożliwiająca Użytkownikowi utrzymanie i administrowanie Kontem oraz korzystanie z funkcji Serwisu pozwalających zamieścić ogłoszenie o konkursie. Dla pozostałych osób, nie będących Użytkownikami usługa umożliwia założenie Konta lub zapoznanie się z treścią ogłoszeń lub wyników konkursów.
 12. Usługodawca – minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego i nauki,
 13. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto w Serwisie oraz działająca w imieniu i na rzecz Ogłaszającego, uprawniona przez niego do dokonywania tych czynności w Serwisie.

3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne. Usługi świadczone w zakresie możliwości realizacji obowiązku informacyjnego przez Ogłaszających dozwolone są wyłącznie dla uprawnionych przez nich Użytkowników, którzy są weryfikowani dodatkowo w tym zakresie przez Usługodawcę na podstawie informacji pochodzących z dostępnych danych referencyjnych.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga wykonania procesu rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczając treść ogłoszenia jest uprawniony przez Ogłaszającego do wykonania tej czynności w jego imieniu i na jego rzecz oraz, że treść ta jest zgodna ze stanem faktycznym.
 5. Przed opublikowaniem treści ogłoszenia jest ona weryfikowana przez Usługodawcę na podstawie informacji pochodzących z dostępnych danych referencyjnych lub powszechnie dostępnych baz danych.
 6. Przyjęte środki bezpieczeństwa oraz zasady nadawania uprawnień Użytkownikom do wykonywania czynności w Serwisie w imieniu Ogłaszającego, realizowane są w oparciu o jego własne ustalenia i wewnętrzne polityki bezpieczeństwa. Ogłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie, w szczególności za prawidłowe umocowanie Użytkownika i treść zamieszczanych ogłoszeń.

4. Prawa i obowiązki

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem treści ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych lub zasad współżycia społecznego osób lub stron trzecich,
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  5. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu strony Serwisu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowanie albo urządzenia utrzymujące Serwis lub Użytkowników.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania Serwisu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa lub zaprzestania jego działalności lub przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi oraz podmiotom które reprezentuje nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu lub niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części, w szczególności w przypadkach związanych z awarią Serwisu, załamaniem dostaw usług świadczonych przez podwykonawców wykorzystywanych dla prawidłowego działania Serwisu lub innych nieprzewidzianych sytuacji, które mogą mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Serwisu,
  2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  3. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem Usług,
  4. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  5. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
 6. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających wiarygodność tych danych.
 7. Usługodawca ma prawo zablokować Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  2. powzięcia uzasadnionych informacji, że dane działania Użytkownika są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają dobra osobiste osób trzecich,
  3. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z Regulaminem,
  4. naruszeniem postanowień Regulaminu,
  5. na wniosek Ogłaszającego w imieniu którego Użytkownik, korzysta z Usług,
  6. braku akceptacji zmian w Regulaminie.

5. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aktywnym połączeniem internetowym i poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • włączona obsługa cookies (ciasteczek), sessionStorage oraz Local Storage;
  • włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.

6. Rejestracja Konta Użytkownika

 1. Korzystanie z Usługi w ramach Serwisu wymaga założenia Konta. Konto zakłada się w procesie rejestracji wypełniając Formularz rejestracyjny oraz akceptując Regulaminu. Formularz rejestracyjny dostępny jest on – line na stronie https://bazaogloszen.nauka.gov.pl/zarejestruj-sie/
 2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji Konta.
 3. Rejestracja Konta wymaga jego aktywacji przez Użytkownika poprzez kliknięcie odnośnika otrzymanego w wiadomości e-mail, przesłanej na podany adres e-mail w Formularzu rejestracyjnym.
 4. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto o identyfikatorze zaproponowanym w Formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika.
 5. Po ustanowieniu Konta w celu korzystania z Usług wymaga ono weryfikacji i zatwierdzenia przez moderatora Akademickiej Bazy Ogłoszeń.
 6. Adres email jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Ministra i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usługi.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usługi niezwłocznie po utworzeniu i aktywacji Konta.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego unikalnego identyfikatora oraz hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej w jego imieniu hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

7. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Usługodawca pełni funkcję Administratora.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych zawiera Polityka prywatności.

8. Kontakt

 1. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Administrowanie Serwisu realizuje OPI PIB. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu do OPI PIB na adres: anna.pira@opi.org.pl
 2. Zgłoszenia powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez OPI PIB odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. OPI PIB może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie OPI PIB udzieli w ciągu 30 dni od otrzymania pełnej informacji.

9. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych w związku z korzystaniem z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i zablokowania Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody wyrządzone osobom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. treści zamieszczanych ogłoszeń lub informacji o konkursach,
  4. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub OPI PIB (działanie osób trzecich),
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub OPI PIB nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, awarie, itp.),
  6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  7. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Serwisu,
  8. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
  9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub OPI PIB.

10. Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz. 2509 z późn. zm.), stanowiących element Serwisu, w szczególności do elementów graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Serwis lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą treści zamieszczanych w ramach ogłoszeń przez Użytkowników.
 2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać w celach zarobkowych lub komercyjnych Serwisu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

11. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia na stronie Serwisu nowej treści Regulaminu i komunikatu o jego zmianie. Użytkownik potwierdza zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie przy pierwszym logowaniu do Konta po dokonaniu zmiany. Brak akceptacji zmian powoduje, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać z Usługi.
 3. Aktualny Regulamin obowiązuje od 12.07.2023 i jest dostępny na Stronie. Poprzednia wersje Regulaminu dostępne są tutaj.

12. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Jeżeli, którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Usługi będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, PT, UŚUDE oraz RODO.