adiunkt

Instytut Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Wrocławski

WNS. 1110.16.2018
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza
K O N K U R S
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Wymogi konkursowe :

1. Posiadanie stopnia doktora nauk społecznych / humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe, bałkanistyka.
2. Dorobek: naukowy, organizacyjny i dydaktyczny z zakresu stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego/międzynarodowego;
3. Biegła znajomość języka polskiego, angielskiego i serbskiego i/lub chorwackiego.
4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotów: konflikty i problemy etniczne; Bałkany w stosunkach międzynarodowych;
5. Doświadczenie w realizacji projektów badawczych.
6. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego.
Osoby przystępujące do konkursu winny złożyć następujące dokumenty:
1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
2. wykaz publikacji
3. autoreferat, prezentujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, popularyzacji nauki oraz plany rozwoju naukowego
4. życiorys
5. kwestionariusz osobowy
6. odpisy dyplomów: magisterskiego i doktorskiego
7. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy przedkładać w sekretariacie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego ul. Koszarowa 3/21 pok. nr 124 I piętro w terminie do dnia 8 maja 2018 r. r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2018 r. Zatrudnienie od 1.10.2018 r.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami
*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn