adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dziekan Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA W ZAKRESIE FILOZOFII

w Instytucie Filozofii i Socjologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym kryteriom:
– posiadają stopnień doktora w zakresie nauk filozoficznych,
– dorobek z zakresu filozofii polityki i etyki w języku polskim i angielskim,
– udokumentowane doświadczenie dydaktyczne z zakresu filozofii społecznej i etyki,
– udokumentowane doświadczenie w redagowaniu czasopisma naukowego, doświadczenie w organizacji konferencji,
– znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Kandydaci winni złożyć w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii, II piętro, pokój 242, w terminie do dnia 08.05.2018 roku następujące dokumenty:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
2. kwestionariusz osobowy,
3. życiorys,
4. odpis dyplomu doktorskiego,
5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych na polu organizacji i popularyzacji nauki,
6. wykaz publikacji naukowych (lata 2012 – ) wraz z punktacją MNiSW,
7. opinię bezpośredniego przełożonego,
8. oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć w języku obcym nowożytnym,
9. oświadczenie, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego,
11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym.

Wygranie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem. Ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.05.2018 r.
Dziekan Wydziału Humanistycznego
Prof. dr hab. Bożena Popiołek