profesor nadzwyczajny

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej
Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. wprowadzone Ustawą z dnia 18 marca
2011 roku o zmianie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego
i posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego nauk medycznych,
udokumentowany znaczący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny.
Wykaz wymaganych dokumentów:
· podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
· kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dot. osób spoza UR)
· życiorys naukowy,
· odpisy dyplomów o stopniach naukowych oraz akt nadania tytułu profesora
· autoreferat
· informacja o dorobku naukowym: do uzyskania tytułu profesora lub doktora
habilitowanego oraz po uzyskaniu tytułu profesora lub doktora habilitowanego
· informacja o działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz osiągnięciach
organizacyjnych
· informacja dotycząca kształcenia kadry naukowej
· wykaz publikacji
· do 3 opinii profesorów lub doktorów habilitowanych
· oświadczenie o podstawowym miejscu pracy na UR, w przypadku wygrania
konkursu
· zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji
Wymagania dodatkowe:
· dr hab. med.
· specjalizacja z kardiochirurgii
· znaczący dorobek naukowy w swojej dziedzinie (publikacje w czasopismach
polskich i zagranicznych, udział w konferencjach polskich i zagranicznych)
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Medycznego, 35-959 Rzeszów,
ul. Warszawska 26a (pok. 2) w terminie do 11 sierpnia 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu miesiąca od terminu zakończenia konkursu.