Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Biologii-Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.04. 2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 24.05. 2021 do 7.06.2021

LINK DO STRONY:

http://wiadomosci.sggw.pl/

Ogłoszenia

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genetyka ilościowa, genomika i transkryptomika stresów biotycznych roślin, agrobiotechnologia, hodowla odpornościowa roślin uprawnych, bioinformatyka

OPIS:
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych lub rolniczych, dyscyplinie biotechnologia lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 3 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko musza spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie badań naukowych i zajęć dydaktycznych. Językiem prowadzenia zajęć dydaktycznych będzie język polski i angielski.

 

Poszukiwany kandydat (-tka), powinien charakteryzować się następującymi cechami:

–       dobra znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin,

–       dobra znajomość podstawowych technik genetyki molekularnej i kultur in vitro roślin oraz narzędzi bioinformatycznych,

–       umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

–       znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–       biegła obsługa komputera w zakresie programów: MS Teams, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,

–       umiejętność korzystania z komputerowych baz danych.

 

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów z zakresu genetyki, hodowli roślin, kultur in vitro i cytoembriologii roślin, (2) znajomość zagadnień z zakresu genetyki i genomiki stresów biotycznych roślin, biologii fitopatogenów, a także hodowli odpornościowej roślin uprawnych, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach naukowych, (4) znajomość i obsługa programów Joinmap, MapQTL i CLC Genomics.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

–       podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

–       odpis dyplomu doktora,

–       wykaz opublikowanych i przyjętych do druku prac naukowych,

–       pozytywną ocenę przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego.

 

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. Dodatkowe informacje: dr hab. Hanna Bolibok-Brągoszewska (prof. SGGW), budynek. 37 pokój 2/73, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 5932179. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 14.06.2021 r. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.