Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Kandydat na wyżej wymienione stanowisko powinien spełniać następujące wymagania:

–   co najmniej tytuł zawodowy magistra chemii,

–   predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego,

–   specjalistyczna wiedza w zakresie chemii polimerów i chemii organicznej,

–   doświadczenie w syntezie polimerów,

–   znajomość nowoczesnych metod badania polimerów,

–   udokumentowany dorobek naukowy, dotyczący chemii polimerów,

–   znajomość języka polskiego i angielskiego,

–   obsługa komputera,

–   wiedza o specjalistycznym oprogramowaniu do obsługi aparatury do przyspieszonych badań starzeniowych oraz badań właściwości termicznych polimerów.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, pokój 16A

20-031 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Chemii Polimerów.”