adiunkt

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny (Filologia Romańska)

Adres miejsca pracy: 41-205 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 19/2021/NA/WH

Słowa kluczowe: język włoski, język francuski, praktyczna nauka języka, glottodydaktyka, 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka włoskiego oraz praktycznej nauki języka francuskiego na studiach I i II stopnia na kierunku: Filologia Romańska,
 • udział w procesach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminem UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa,
 2. tytuł zawodowy magistra z zakresu filologii włoskiej oraz filologii romańskiej,
 3. biegła znajomość języka francuskiego i języka włoskiego,
 4. min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej/na studiach I i II stopnia z zakresu nauczania języka francuskiego i włoskiego,
 5. znajomość zagadnień dotyczących kultury i sztuki,
 6. udokumentowana znajomość zagadnień pedagogicznych (odbyte szkolenia i warsztaty z zakresu dydaktyki),
 7. udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych (minimum 2),
 8. umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi i metod zdalnego nauczania,
 9. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych (dotyczy cudzoziemców).

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office.
 2. gotowość do mobilności dydaktycznej (wyjazdy do szkół z regionu Śląska – w ramach działań promocyjnych),
 3. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 4. umiejętność współpracy w zespole,
 5. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 6. proaktywność i inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (33 miesiące), w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 210 godzin dydaktycznych,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub
 • zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
   

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 czerwca 2021 r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 lipca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl