DOKTORANT-STYPENDYSTA

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Międzynarodowa Śodowiskowa Szkoła Doktorska przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko doktoranta/doktorantki

Proponowany temat pracy doktorskiej:

 

Modelowanie i predykcja katastrofalnych zniszczeń w ekosystemach leśnych pod wpływem silnego wiatru w różnych domenach geoklimatycznych

 

Wymagania

 1. Ukończone studia II-stopnia (magister) na kierunku geografia fizyczna, geomorfologia, meteorologia, klimatologia, gleboznawstwo, geologia czwartorzędu, geofizyka, ekologia lasu lub pokrewnym.
 2. Dodatkowo w trakcie ewaluacji kandydatów na pozytywną ocenę będą miały wpływ znajomość tematyki badawczej związanej z rożnymi zjawiskami klimatycznymi mającymi wpływ na ekosystemy leśne, reżimem zaburzeń naturalnych lasów różnych stref klimatycznych, oraz typami i cechami wiatru odmiennej genezy.
 3. Istotna z punktu widzenia realizacji projektu będzie znajomość metod statystycznych oraz modelowania w środowisku R lub Python. Osoba podlegająca ewaluacji powinna znać podstawy lub wyrazić gotowość nabycia umiejętności pozwalających na pracę w jednym z tych programów.
 4. Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2. Projekt doktorski będzie oceniany na podstawie artykułów naukowych opublikowanych w języku angielskim w czasopismach z listy A MEiN. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych, wniosków grantowych i stypendialnych oraz prezentowanie wyników badań na konferencjach międzynarodowych jest warunkiem koniecznym do pozytywnej oceny kandydata/kandydatki.

 

Opis zadań

 1. Modelowanie i analiza szeregów czasowych ze zmiennymi klimatycznymi.
 2. Pozyskanie, modelowanie i analiza danych na temat zniszczeń w ekosystemach leśnych (dane przestrzenne, różne zbiory danych, ich integracja i walidacja).
 3. Przygotowanie bazy danych zawierającej zmienne zależne oraz potencjalne predyktory.
 4. Modelowanie i predykcja za pomocą metod statystycznych i metod uczenia maszynowego (np. random forest, support vector machines, etc.).
 5. Przygotowanie map predykcyjnych (map prawdopodobieństwa) dla obszarów badawczych z różnych stref klimatycznych.
 6. Analiza wyników w kontekście zagrożenia i ryzyka, oraz konsekwencji środowiskowych katastrofalnych zniszczeń ekosystemów leśnych.

Link do ogłoszenia: https://www.mssd.us.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/MSSD_2021_US_1.pdf

Projekt realizowany pod kierunkiem dr. hab. Łukasza Pawlika, prof. UŚ: https://www.researchgate.net/profile/Lukasz-Pawlik

Front Page