adiunkt badawczy

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Zakład Meteorologii i Klimatologii

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt badaczy w pełnym wymiarze czasu pracy

Dyscyplina naukowa: Nauki o Ziemi i środowisku

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać wyłącznie drogą mailową na adres: meteo@geo.uni.lodz.pl

Data ogłoszenia:  19 maja 2021

Termin składania ofert: 19 czerwca 2021

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, geografia, meteorologia i klimatologia

Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113 i 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.).

Jest to zatrudnienie na czas określony (27 miesięcy) na stanowisku typu post-doc w projekcie naukowym Przyspieszenie ocieplenia Arktyki, czy i jak wpływa na ekstremalne zdarzenia pogodowe w Polsce i Środkowej Europie? (2019/33/B/ST10/01136). Dzięki regulacjom wprowadzonym przez Radę NCN w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., w konkursach na stanowiska typu post-doc finansowanych w ramach projektów badawczych mogą wziąć udział  kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:
– stopień doktora w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia
– znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
– zainteresowania problematyką klimatologiczną, a w szczególności badaniami współczesnych zmian klimatu
– udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych
– dorobek naukowy w zakresie meteorologii i/lub klimatologii
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–         kwestionariusz osobowy,

–         życiorys,

–         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–         dokumenty potwierdzające nadanie stopnia doktora,

–         wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych itp.),

–         klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/).

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 21 czerwca 2021 r

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.jankiewicz@uni.lodz.pl