adiunkt

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (2 ETATY)

NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

            INSTYTUCJA: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

            MIASTO: Legnica

            STANOWISKO: adiunkt – 1 etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

DATA OGŁOSZENIA: 19 maja 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 21 czerwca 2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: nauki społeczne

OPIS:

            Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk społecznych (nauki o zarzadzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie), na kierunkach: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo, Administracja.

 

Wymagane kwalifikacje:

–      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, a w szczególności nauki o zarządzaniu i jakości,

–      dorobek naukowy z dziedziny nauk społecznych.

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

–      bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym doświadczenie dydaktyczne.

 

Wymagane dokumenty:

–        podanie do JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

–        życiorys zawodowy (CV),

–        syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych,

–        inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym,

–        odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        oświadczenie o niekaralności,

–        kopie świadectw pracy.

 

Dokumenty należy przesłać (z dopiskiem „konkurs-adiunkt”) na adres: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych bud. A 
pok. 334, do dnia 21.06.2021 r.

 

Uczelnia nie zwraca złożonych dokumentów.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Po rozpatrzeniu dokumentów Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje dodatkowe:

–        osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie i miejscu rozmowy,

–        osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2021 r.

 

UWAGA!

Nauczycielem akademickim może być osoba, która spełnia wymogi art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wynikającym z dokumentów rekrutacyjnych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy z siedzibą w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

Oferty bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą brane pod uwagę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica,

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – IOD@pwsz.legnica.edu.pl,

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu,

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora,

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu,

9)      podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Legnica, 18.05.2021 r.                                                                               Dziekan

                                                                         Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na makari@pwsz.legnica.edu.pl