Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Podatkowego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 28 czerwiec 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 lipca 2021 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo podatkowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

 

posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej;
specjalizować się oraz posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa podatkowego (materialnoprawnego oraz proceduralnego – preferowane będzie łączenie tychże działów);
posiadać doświadczenie naukowe potwierdzone publikacjami w punktowanych czasopismach naukowych i udziałem w konferencjach;
posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa podatkowego na poziomie uniwersyteckim (minimum 5 lat);
posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
·         aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym, a w szczególności: posiadać doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych (krajowych oraz zagranicznych), konkursów i innych wydarzeń naukowych; współpracować z ośrodkami naukowymi; znać środowisko naukowe prawa podatkowego;

posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie praktyki stosowania prawa podatkowego;
znać biegle język polski w mowie i piśmie;
znać język angielski na poziomie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych z zakresu prawa podatkowego;
spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku adiunkta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta.
 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym  oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/
życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.)
kopię dyplomu doktorskiego,
klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 września 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje z

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl