Stypendysta(-tka) – doktorant(-tka)

  • Forma zatrudnienia: Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko doktoranta/ki – stypendysty/ki w grancie DAINA 2 NCN pt. „Mobilność, migracje i epidemia COVID-19: zarządzanie sytuacją nadzwyczajną na Litwie i w Polsce” kierowanym przez dr Martę Jaroszewicz (nr grantu  2020/38/L/HS5/00155)

Proponowany projekt badawczy ma na celu zbadanie form zarządzania  mobilnością (w tym migracją międzynarodową) w Polsce i na Litwie podczas pandemii COVID-19, w tym  jakie formy zarządzania mobilnością pojawiły się w wyniku reakcji obu państw  na pandemię COVID-19. Badania mają pozwolić odpowiedzieć na dwa główne pytania badawcze: (1) W jaki sposób Polska i Litwa  zarządzały mobilnością w sytuacji polityki stanu nadzwyczajnego?; (2) Jakie były główne podobieństwa i różnice w polityce stanu nadzwyczajnego obu państw, a także ich głębsze podłoże społeczno-polityczne (włączając w to odporność [resilience] na wstrząsy)? Projekt będzie analizował, na ile politykę przyjęta podczas poszczególnych faz pandemii wirusa SARS-CoV-2 można tłumaczyć zdolnościami adaptacyjnymi tych państw i odpornością na skrajny szok i niebezpieczeństwo, a na ile efektywnością/nieefektywnością podjętych działań lub preferencją dla innych celów politycznych.  Analiza danych w projekcie pozwoli także pokazanie jak szybko nastąpiła rutynizacja przyjętej polityki oraz na ile przyjęta polityka była spójna, transparentna i efektywna. Ponadto, projekt będzie poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czy można mówić o specyficznej formie zarządzania pandemią i mobilnością przez „nowe” kraje członkowskie UE. Badanie polityki w zakresie mobilności i migracji międzynarodowych będzie opierać się na modelu teoretycznym rozumiejącym politykę nadzwyczajną jako kontinuum składające się z elementów działań wyprzedzających, kontroli oraz improwizacji. Projekt wpisuje się w paradygmat studiów krytycznych nad mobilnością i migracjami oraz szerzej badań krytycznych w naukach politycznych.

Poszukujemy kandydatów chcących uczestniczyć w powyższym projekcie jako doktorant/ka stypendyst(k)a.

Do zadań doktoranta/ki-stypendysty/stypendystki będą należały:

●        współpraca z kierownikiem projektu, oraz innymi wykonawcami przy realizacji projektu;

●        systematyczny przegląd literatury związanej  z tematyką projektu badawczego;

●        uczestnictwo w projektowaniu badań;

●        współtworzenie narzędzi badawczych, przygotowanie procedur badawczych;

●        kwerenda w archiwach i przeprowadzanie wywiadów eksperckich;

●        przygotowywanie artykułów naukowych, prezentacji i raportów na podstawie przeprowadzonych badań;

●        porządkowanie  i archiwizacja zebranego materiału jakościowego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

●        Spełniające wymogi Regulamin przyznawania stypendiów naukowych Narodowego Centrum Nauki z dn. 14.03.2019r. tj. posiadające:

o    status studenta/ki ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk o bezpieczeństwie, socjologii, historii, filozofii lub pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych

o    lub tytuł magistra z ww. dziedzin i skłonne rozpocząć kształcenie w Szkole Doktorskiej

o    lub status doktoranta szkoły doktorskiej przez cały okres wypłacania stypendium. Preferowani będą kandydaci, którzy planują aplikować do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego lub Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w trwającej obecnie rekrutacji (*informacje poniżej).

●             wiedza z zakresu teorii i filozofii polityki, badań krytycznych, podejścia konstruktywistycznego, badań archiwalnych;

●        wysoka motywacja do pracy naukowej

●        biegła znajomość polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie;

●        umiejętność poprawnego i logicznego pisania;

●        doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych oraz udział w konferencjach naukowych, udział w projektach naukowych,

●        dodatkowymi atutami będą: zainteresowanie problematyką migracji i mobilności, umiejętność pracy z archiwami, prowadzenie wywiadów eksperckich.

●        dodatkowym atutem będzie znajomość  języka litewskiego.

Warunki zatrudnienia:

●        Miejsce zatrudnienia: Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski

●        Wymiar pracy: 36 godzin w tygodniu (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z realizowania studiów doktoranckich)

●        Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

●        Planowane rozpoczęcie projektu: 01.10.2021

●        Stypendium w wysokości: 3000 PLN brutto brutto miesięcznie; do tego może dojść stypendium ze Szkoły Doktorskiej (*osobna rekrutacja, informacje poniżej)

●        Dodatkowe korzyści: doktorant/ka lub stypendysta/stypendystka: będzie uczestniczyć w projekcie międzynarodowym realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim, otrzyma komputer i miejsce do pracy, dostęp do literatury, oprogramowanie do badań.

Wymagane dokumenty:

●        CV z listą osiągnięć naukowych (tytuł pracy magisterskiej oraz promotor, udział w pracach badawczych, ewentualne publikacje, udział w konferencjach naukowych, wyróżnienia, nagrody) i opisem kompetencji do realizacji zadań w projekcie (m.in. zainteresowania badawcze, znajomość  zagadnień teoretycznych i metodologicznych, poziom znajomości angielskiego, jakie metody badawcze kandydat/ka potrafi wykorzystywać, jakie programy potrafi obsługiwać)

●        podpisana klauzula dot. przetwarzania danych osobowych –   https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

●        list motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych (maksymalnie jedna strona)

●        próbka tekstu analitycznego (np. rozdział pracy magisterskiej lub artykuł naukowy) w języku polskim lub angielskim

●        mile widziany będzie list rekomendacyjny od pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora nauk

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do 11.07.2021 23:59 na adres konkursy.obm@uw.edu.pl z tytułem wiadomości „stypendium DAINA2”.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Dodatkowe informacje:

1.      Docelowo stypendysta/ka może zostać uczestnikiem Szkoły Doktorskiej UW (o ile już nim/nią nie jest). Preferowani będą kandydaci chcący napisać pracę doktorską na temat związany z projektem.

2.      Aby otrzymywać zarówno stypendium z grantu, jak i ze Szkoły Doktorskiej, konieczne jest dostanie się do Szkoły Doktorskiej w zwykłej rekrutacji.

3.      Kandydaci, którzy nie są jeszcze uczestnikami Szkoły Doktorskiej UW, powinni skontaktować się z kierownikiem projektu marta.jaroszewicz@uw.edu.pl przed aplikowaniem do Szkoły (rekrutacja do Szkół Doktorskich UW zamyka się 28.06.2021). Informacje o aktualnej rekrutacji do Szkół Doktorskich UW są zamieszczone na stronie https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/rekrutacja/

4.      Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23.09.2021

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl