asystent (w grupie pracowników dydaktycznych)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Informatyki

na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 3
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

1. Niezbędne wymagania:

tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja;
uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych lub dorobku publikacyjnego;
posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

2. Dodatkowe wymagania:

wskazanie Politechniki Krakowskiej jako jedynego miejsca pracy;
wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny swoich badań naukowych;
zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjna jednostki;
inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

4. Wymagane dokumenty:

szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;
dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie);
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.
 

Wymagane dokumenty należy składać w: Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.09.2021 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 01-29.10.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl