Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki na Wydziale Mechatroniki i Elektrotechniki

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Akademia Morska w Szczecinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

INSTYTUCJA: AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, WYDZIAŁ MECHATRONIKI I  ELEKTROTECHNIKI, KATEDRA ELEKTROTECHNIKI I ENERGOELEKTRONIKI

MIASTO: SZCZECIN

STANOWISKO: ADIUNKT

DYSCYPLINA NAUKOWA: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

DATA OGŁOSZENIA: 30.06.2021 R.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.08.2021 R.

LINK DO STRONY: http://bip.am.szczecin.pl/dokumenty/menu/34

SŁOWA KLUCZOWE: AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA, MECHATRONIKA

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie za zgodą Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika.

Kandydat powinien spełniać warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) i statucie AMS.

Od kandydatów wymaga się:

·         stopnia naukowego co najmniej doktora i zawodowego inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki lub związanej z tematyką przewidywanych zajęć dydaktycznych na kierunku Mechatronika lub Automatyka i Robotyka,

·         dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz pisanie publikacji naukowych – mile widziana znajomość języka niemieckiego,

·         umiejętność stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników, znajomość oprogramowania naukowego,

·         doświadczenie w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych,

·         zainteresowanie problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji,

·         posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D w zakresie napięć do i powyżej 1 kV.

·         dorobek naukowy w postaci autorstwa recenzowanych i opublikowanych artykułów naukowych.

·         prowadzenie zajęć w języku polskim.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.      podanie, CV, kwestionariusz osobowy,

2.      oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),

3.      informacje o przebiegu pracy zawodowej,

4.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku,

5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach prowadzonych przez Akademię Morską w Szczecinie.

Dokumenty należy składać do dnia 05.08.2021 r. do godz. 15.00 w Dziekanacie Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 23 lub w Sekretariacie Katedry Elektrotechniki i Energoelektroniki, pok. 106 ul. Willowa 2 (budynek nr 1), 71-650 Szczecin.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 955, 91 48 09 385 lub adresem mailowym de@am.szczecin.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na de@am.szczecin.pl