asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Nowych Technologii i Chemii
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, pełny etat
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria materiałowa
DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY – SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  od dnia 5 lipca 2021 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 6 sierpnia 2021 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: na czas określony

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ogólna, laboratorium fizyki ogólnej, inżynieria materiałowa, ciekłe kryształy, chiralne ciekłe kryształy, fotonika, technologia i badania efektów elektrooptycznych, modelowanie numeryczne materiałów mezogennych.

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska asystenta dydaktycznego powinno charakteryzować co najmniej elementarne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni oraz w pracy w laboratorium dydaktyki fizyki oraz badawczej pracy laboratoryjnej udokumentowane publikacjami naukowymi indeksowanymi w bazach międzynarodowych (Scopus, Web of Science) w obszarze dyscypliny inżynierii materiałowej lub pokrewnej. W zakresie zadań dydaktycznych kandydat będzie zajmował się: prowadzeniem ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych z przedmiotu Fizyka Ogólna, ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Ciekłe Kryształy i Liquid Crystals obejmujących prace technologiczne i badania elektrooptyczne przetworników fotonicznych w tym z funkcyjną warstwą ciekłokrystaliczną a także przygotowaniem materiałów dydaktycznych i ćwiczeń lab. z ww. przedmiotów.

 

Wymagania od kandydatów:

–      wykształcenie techniczne – mgr inż., dr inż. (prac magisterska lub rozprawa doktorska w dziedzinie związanej bezpośrednio
z obszarem inżynierii materiałowej materii miękkiej i fotoniki); autorstwo/współautorstwo w publikacjach o tematyce zbieżnej
z profilem zadań dydaktycznych wymienianych powyżej (minimum 2 publikacje lub materiałów konferencyjnych w języku angielskim indeksowanych w bazie Scopus, w których przynajmniej w 1 jest pierwszym lub drugim współautorem);

–      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami wyższej uczelni technicznej w tym ćwiczeń laboratoryjnych,

–      znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie;

–      znajomość problematyki badawczej materiałów i elementów fotonicznych z ciekłokrystaliczną warstwą aktywną,

–      doświadczenie w pracy laboratoryjnej w laboratorium badań i wytwarzania przetworników ciekłokrystalicznych.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–      podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (cv.), informacja
o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–      odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie
z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);

–      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

–      oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

–      oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela
akademickiego na stałe lub na czas określony;

–      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

–      oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy;

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r.

–      osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii bud. 100/151, listownie na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46;

–      pocztą elektroniczną/faksem: ewa.kurpiewska@wat.edu.pl / fax: 261 839 470.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 014, 261 839 234 lub poprzez pocztę elektroniczną wiktor.piecek@wat.edu.pl

 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert. Konkurs jest pierwszym etapem określonej
w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT)

CITY: WARSAW

POSITION: assistant in the research and teaching worker group, full-time job

DISCIPLINE: materials science

Documents should be submitted from: 5th  July 2021 r.

EXPIRES:  6th  August 2021 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: fixed-term contract

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: general physics, general physics laboratory, material science, liquid crystals, chiral liquid crystals, photonics, electrooptic effects technology and research, numerical modelling of mesogenic structures.

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate for the position of teaching assistant should have at least elementary experience in teaching at a higher education institution and in work in the laboratory of didactics of general physics as well as in research laboratory, documented by scientific publications indexed in international databases (Scopus, Web of Science) in the field of material engineering or related discipline. In the field of teaching tasks, the candidate will be engaged in conducting counting exercises and laboratory exercises in the subject General Physics, laboratory exercises of subject Liquid Crystals and subject Advanced Applications of Liquid Crystals, technological work and electrooptic research of photonic transducers including those with a functional liquid crystal layer, as well as the preparation of teaching materials and lab exercises of the afored subjects.

Admission requirements:

–       Technical education – MSc. or PhD. (master’s thesis or doctoral dissertation in the field directly related to the field of material engineering of soft matter and photonics).

–       Authorship/co-authorship in publications on topics consistent with the profile of teaching tasks mentioned above (minimum 2 publications or conference materials in English indexed in the Scopus database, in which the candidate is at least once is the first or second co-author).

–       Experience in conducting teaching classes with students of a technical university including laboratory exercises,

–       Skills in technical English in speech and writing.

–       Knowledge of the research issues of materials and photonic elements with liquid crystal active layer.

–       Experience in laboratory work in the laboratory for the testing and manufacture of liquid crystal transducers.

The competition application should include:

–         a letter of application to the Rector of the Military University of Technology.

–         candidate’s questionnaire;

–         professional CV including scientific interests; scientific, didactic and organizational achievements.

–         copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications.

–         a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of  May 10th, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018 item 1000);

–         a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force.

–         a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;

–         a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract.

–         a declaration on the full use of civil rights;

–         a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted by 6th  August 2021 r.

–         in person to the secretary’s office at the front desk, building 100/151, by post: Military University of Technology, faculty of Advanced Technology and Chemistry, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Str. 00-908 Warsaw, Poland

–         by e-mail/fax: ewa.kurpiewska@wat.edu.pl, fax: 261 839 470

Additional information can be obtained by phone: 261 839 014, 261 839 234 or wiktor.piecek@wat.edu.pl

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline. The competition is the first stage of the procedure specified in the statute of Military University Technology, which concerns to the employment in the academic teacher position. His positive decision is the basis for further proceedings. However, the final decision about employing a person selected through the competition is taken by the MUT Rector. The University reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The Military University of Technology does not provide accommodation. After the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except the chosen candidate one, will be destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.