profesor uczelni

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

– podanie

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)

– życiorys zawodowy

– odpis dyplomu doktorskiego

– odpis dyplomu    doktora habilitowanego

– informacja o dorobku    naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym    (autoreferat    uwzględniający    najważniejsze    dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)

– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania    i ilości stron)

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)

– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o    niekaralności) (formularz do pobrania)

– oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy – w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

 

 

 

Dokumenty należy składać    w Dziekanacie Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1 pokój 106    w terminie    do dnia 30 lipca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu    nastąpi do dnia 30 września 2021 r.

Planowane zatrudnienie od dnia 1 października 2021 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.