Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dział Spraw Pracowniczych
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dniem 1 lipca roku 2021

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1.      Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

l .   wymagania do objęcia stanowiska instruktora obowiązujące na UMW (dostępne na stronie internetowej www.umed.wroc.pl/konkursy )    

2.      tytuł zawodowy magistra na kierunku wychowanie fizyczne         

3.      znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć

4.      uprawnienie instruktorskie w zakresie pływania i/lub piłki nożnej  

5.      doświadczenie w pracy ze studentami i prowadzeniu zajęć w zakresie kultury fizycznej

6.      kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie  podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy

7.      oraz spełniające wymagania art. 20 ust.1 pkt 1-3 oraz art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) tj:

a)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

b)      mają pełną zdolność do czynności prawnych

c)      korzystają z pełni praw publicznych

d)      nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

e)      nie zostali ukarani karą dyscyplinarną wymienioną w art.. 276 ust.1 pkt 7 i 8  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

2. Kandydat  przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

l .   wniosek konkursowy dostępy na stronie www.umed.wroc.pl/konkursy

2.       kwestionariusz osobowy

3.       dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych

4.       zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora           i instruktora)

5.       informacje o realizowanych zajęciach dydaktycznych, szkoleniach lub konferencjach z zakresu kultury fizycznej, zaświadczenia i dokumentacja umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni (www.umed.wroc.pl/konkursy)

6.       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

7.       oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (www.umed.wroc.pl/konkursy )

 

 

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

 

            Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

            ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

            p. 112, II p

 

 

Liczba stanowisk: 1

 

 

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych od dnia ogłoszenia tj. do dnia 31 lipca 2021

 

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższych terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nieprzekraczającym 4 m-cy – liczony od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu — nie zapewnia mieszkania.