stanowisko PROFESORA UCZELNI W GRUPIE BADAWCZEJ w Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej

Wydział Lekarski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie badawczej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziekanat.lekarski@umlub.pl w terminie do 2 sierpnia 2021 r.

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

– Posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora,
– Posiadania znaczącego dorobku naukowego, który w okresie nie dłuższym niż 4 ostatnie lata osiągnął wskaźniki określone w Zarządzeniu Rektora w sprawie kryteriów i trybu oceny okresowej i corocznej ewaluacji nauczycieli akademickich dla stanowiska profesora uczelni w grupie badawczej (450 pkt – suma udziałów jednostkowych w publikacjach (sloty) nie mniejsza niż 4; przy czym średnia wartość slotu publikacyjnego powinna wynosić co najmniej 112 pkt – analiza bibliometryczna do pobrania w Bibliotece Głównej UM w Lublinie).

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/art,11440,konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-w-grupie-badawczej-w-katedrze-i-klinice-okulistyki-ogolnej-i-dzieciecej.html