asystent

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadają stopień  naukowy doktora nauk społecznych lub doktora nauk o Ziemi i środowisku lub tytuł zawodowy magistra, ze wszczętym przewodem doktorskim w dziedzinie nauki społeczne.

– posiadają dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;

– posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej;

– posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie);

-posiadają umiejętności obsługi programów komputerowych (Word, Excel, CorelDraw, Statistica)

 

Wymagane dokumenty:

·      Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta skierowane do Rektora UJK w Kielcach;

·      Kwestionariusz osobowy; https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

·      Formularz kandydata o zatrudnieniu nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta; https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html

·      Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora lub tytułu zawodowego magistra;

·      Życiorys zawodowy;

·      Informacja o dorobku naukowym;

·      Informacja o dorobku dydaktycznym;

·      Zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego (dotyczy osób z tytułem zawodowym magistra);

·      Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego doktora lub tytułu zawodowego magistra;

·      Zaświadczenia o ukończeniu kursów komputerowych, językowych itp.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na igeo@ujk.edu.pl