Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Zatrudnienie w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych w grupie pracowników dydaktycznych. Zatrudnienie związane jest z kształceniem studentów kierunku Informatyka oraz Elektronika (MEMS), kształceniem na studiach podyplomowych oraz współpracą z przemysłem informatycznym w zakresie doskonalenia jakości kształcenia. Poszukujemy osoby z doświadczeniem naukowym, dydaktycznym oraz zawodowym zmotywowanej do udziału we wdrażaniu nowych technik nauczania.

Wymagania dotyczące kandydata:
– stopień doktora inżyniera,
– posiadany dorobek naukowy z dyscyplin: elektronika oraz informatyka,
– udział w projektach naukowych lub dydaktycznych,
– co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku Informatyka, na studiach I lub II stopnia,
– znajomość języków programowania C, C++, Java, sieci komputerowych, baz danych SQL Server, systemów masowego przechowywania danych, środowiska Windows oraz Linux,
– ukończone szkolenia oraz posiadanie certyfikatów w szerokim zakresie z obszaru IT,
– bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– doświadczenie zawodowe z dziedziny informatyki;
– umiejętność pracy zespołowej,
– inne osiągnięcia, w szczególności związane z działalnością na rzecz uczelni.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w obszarze zgodnym z zakresem programu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
– samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
– prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich),
– udział w pracach organizacyjnych Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Wydziału EEIA oraz Politechniki Łódzkiej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy,
– odpis dyplomu/ów,
– autoreferat zawierający wykaz najważniejszych publikacji oraz opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
– kopie potwierdzeń ukończenia szkoleń oraz posiadania certyfikatów,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5.08.2021 r. w Biurze Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ w Łodzi ul. Wólczańska 221/223 tel. 42 631 27-27.

Planowany termin zatrudnienia: 1.10.2021

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania oraz nie refunduje kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na adam.stawinski@p.lodz.pl