asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego adresowany jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra kierunku transport lub równorzędnego. Kandydaci powinni posiadać umiejętności obsługi komputera w tym programu PTV VISUM, Matlab, Statistica, FlexSim oraz dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Ze względu na charakter działalności Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki kandydaci powinni posiadać umiejętności modelowania matematycznego.

Zainteresowania naukowe kandydatów powinny obejmować:

1.    Modelowanie systemów i procesów transportowych.

2.    Opymalizację systemów i procesów logistycznych

3.    Organizację i zarządzanie  transportu

4.    Metody oceny wielokryterialnej

Sugerowanymi kandydatami ze względu na charakter pracy są osoby, które ukończyły studia na kierunku TRANSPORT, INFORMATYKA, posiadają tytuł zawodowy magistra oraz zamiłowanie do prac naukowo-badawczych, w których specjalizuje się Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki. Ponadto wymagane są także predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych takich jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe.

Wymienione dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.08.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311. 

Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.08.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.