Asystent w grupie badawczo -dydaktycznej

Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Leku Roślinnego na Wydziale Farmaceutycznym.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1.       dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące na UM we Wrocławiu (http://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-farmaceutyczne-konkursy)

2.       tytuł zawodowy magister na kierunku farmacja

3.       pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa ),

4.       znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,

5.       kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie

ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

6.       oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) tj:

a)       mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      korzystają z pełni praw publicznych,

c)       nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

e)      posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni.

7.       Dodatkowe wymagania: doświadczenie w pracy laboratoryjnej z obszaru nauk farmaceutycznych, znajomość technik analitycznych TLC-MS/MS, LC-DAD, LC-MS/MS, GC-MS, publikacje w zakresie chemii produktów naturalnych, stosowanych w farmacji i roślinnych substancji leczniczych.  

 

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

1.       wniosek konkursowy (http://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-farmaceutyczne-konkursy),

2.       kwestionariusz osobowy (http://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-farmaceutyczne-konkursy),

3.       dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych,

4.       zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora),

5.       spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM                              we Wrocławiu,

6.       informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7.       przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,

8.       kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich

9.       oświadczenia określone w Regulaminie konkursu (http://www.umed.wroc.pl/rada-dyscypliny-nauki-farmaceutyczne-konkursy)

 

Termin składania dokumentów: 30 dni /kalendarzowych/ od dnia ogłoszenia  tj. do dnia 17. lutego 2022r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na magdalena.rogalska@umed.wroc.pl