doktorant – stypendysta

Leśny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Dziedzina nauki: nauki leśne

Nazwa jednostki: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski                                                

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

Liczba stypendiów: 1

 

Proces rekrutacyjny zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Stypendysta zostanie wybrany na podstawie listy rankingowej, sporządzonej zgodnie z ww. regulaminem; Komisja Stypendialna zastrzega sobie możliwość zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku, gdyby osoba znajdująca się pierwsza na liście rankingowej zrezygnowała z podpisania umowy stypendialnej, Komisja Stypendialna może zdecydować o zatrudnieniu w projekcie kolejnej osoby z listy, lub następnej, jeśli druga z kolei osoba nie wyrazi woli podpisania umowy stypendialnej. Komisja może również zdecydować o zamknięciu konkursu bez wyłonienia kandydata i ponownym rozpisaniu konkursu.

Opis zadań:

 

Doktorant-stypendysta będzie realizował zadania badawcze w ramach grantu OPUS 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Wpływ metod rekultywacji terenów zdegradowanych i scenariuszy odnowienia pokrywy roślinnej na różnorodność funkcjonalną, sekwestrację węgla i retencję wody w nowych ekosystemach” o numerze rejestracyjnym 2020/39/B/ST10/00862; G-1428/WL/21-24.  Projekt trwa 36 miesięcy i jest realizowany we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Streszczenie projektu jest dostępne na stronie NCN: 498227-pl.pdf (ncn.gov.pl).

Wyłoniony Kandydat będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i będzie realizował przewidziane w programie kształcenia kursy i zadania.

 

Do zadań wyłonionego w konkursie stypendysty należało będzie:

1)      badania terenowe typowe dla siedliskoznawstwa, ekologii i hydrologii, pobór próbek na terenie hałdy pogórniczej;

2)      prace laboratoryjne związane z określeniem zapasu wody i innych właściwości hydrologicznych i fizycznych podłoża glebowego;

3)      systematyczny przegląd literatury oraz metaanaliza danych źródłowych;

4)      statystyczna analiza danych;

5)      pisanie prac naukowych w języku angielskim oraz prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych i opracowywanie w zespole publikacji do czasopism o zasięgu międzynarodowym znajdujących się w JCR;

6)      realizacja indywidualnego program kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;

7)      współudział w przygotowywaniu innych wniosków i aplikowanie o środki finansowe na badania naukowe w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN, NCBR i inne wskazane przez kierownika grantu i bezpośredniego opiekuna naukowego;

8)      terminowe przygotowanie pracy doktorskiej w postaci serii tematycznych publikacji naukowych.

Poszukiwany Kandydat powinien odznaczać się zainteresowaniami związanymi z ekologią, hydrologią i restytucją ekosystemów leśnych z elementami inżynierii ekologicznej. Wskazane jest doświadczenie związane z publikowaniem prac naukowych i analizą statystyczną danych, analizami przestrzennymi i geomatyką. Wiedza w zakresie hydrogeologii będzie dodatkowym atutem. Inne pożądane cechy to motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy zespołowej, samodzielność i inwencja w wykonywaniu powierzonych zadań przy realizacji badań terenowych  i laboratoryjnych, punktualność, terminowość oraz dyspozycyjność.

Wymagania kwalifikacyjne:

1)      tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych lub ochrony środowiska lub  leśnictwa lub nauk pokrewnych;

2)      znajomość podstawowych metod i technik prowadzenia eksperymentu przyrodniczego;

3)      znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (pisanie prac naukowych, wystąpienia na konferencjach oraz swobodne porozumiewanie się z zagranicznymi partnerami);

4)      znajomość podstawowych metod statystycznej analizy wyników oraz ich prezentacji w formie graficznej;

5)      prawo jazdy kat B, umożliwiające realizację sesji badań terenowych  i wyjazdów służbowych.

Dodatkowymi atutami będą:

1)      dorobek naukowo-badawczy, w szczególności prace opublikowane w czasopismach naukowych związanych z environmental science oraz wystąpienia konferencyjne

2)      podstawowa umiejętność programowania w środowisku R;

3)      podstawowa znajomość pracy w środowisku GIS (preferowane środowisko ArcGIS);

4)      doświadczenie w pracy laboratoryjnej i terenowej związanej z ochroną środowiska.

Termin składania ofert: do 10 września 2021, godz. 23.59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 września 2021. Termin rozpoczęcia prac 1 października 2021r.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV kandydata z uwzględnieniem ewentualnych osiągnięć naukowych, w tym:

a. lista publikacji wraz z określeniem roli pełnionej w powstaniu pracy (w przypadku prac złożonych do druku prosimy o dołączenie informacji o dacie złożenia artykułu i aktualnym statusie manuskryptu);

b. udział w szkoleniach i warsztatach naukowych;

c. udział w projektach naukowych i wdrożeniowych;

d. udział w konferencjach naukowych.

3) odpis dyplomu magistra;

4) praca magisterska w postaci pliku *.pdf;

5) opinia opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego mogącego potwierdzić kompetencje kandydata;

6) Klauzula informacyjna  https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html

 

Dodatkowo można dołączyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje kandydata. Prosimy o przesyłanie aplikacji wyłącznie drogą elektroniczną na adres: wles@urk.edu.pl oraz kopia na adres koordynatora zadania w grancie dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan, prof. UR anna.klamerus-iwan@urk.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „doktorant OPUS 20”. Na ten sam adres można kierować również wszelkie pytania dotyczące projektu oraz niniejszego konkursu.

 

Warunki zatrudnienia:

Wyłoniony Kandydat będzie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Stypendium w ramach Grantu (36 miesięcy) w wysokości 4266,57 zł brutto miesięcznie przez okres trwania projektu (36 miesięcy). Na IV roku studiów stypendium obowiązujące w SzD wynoszące 3654,00 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

 

Zgodnie z wytycznymi NCN, komisja stypendialna będzie brała pod uwagę trzy kryteria, tj. 1) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej); 2) osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej); 3) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej).

Opiekunem naukowym i następnie promotorem rozprawy doktorskiej będzie dr hab. inż. Anna Klamerus-Iwan prof. UR, (adres email: anna.klamerus-iwan@urk.edu.pl; numer ORCID 0000-0003-1303-6726)