Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Lekarski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Miejsce: Olsztyn
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

 DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                                     
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Neurochirurgii

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

·         stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewny;

·         znajomość technik biologii molekularnej, technik hodowli komórkowych, mikroskopowych, statystycznych;

·         pierwsze lub ostatnie autorstwo w co najmniej 4 publikacjach w czasopismach z listy Journal Citation Reports;

·         doświadczenie w kierowaniu projektem naukowym;

·         udokumentowany staż zagraniczny;

·         znajomość zagadnień związanych z neurochirurgią;

·         biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·         co najmniej 80 pkt. MNiSW;

·         w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;

·         co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;

·         co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;

·         co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;

Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.       podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),

4.       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.       kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,

6.       informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć, analiza bibliometryczna,  

7.       oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,

8.       oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),

9.       zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),

10.    deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty),

11.    deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty);

Informacje:

·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 21.08.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 20.09.2021.

·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale: 4680-4700 zł. brutto.

·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·         Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).

      Dziekan Wydziału Lekarskiego

      Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM