adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– dyplom doktora oraz aktualne publikacje w czasopismach/wydawnictwach z listy MNiSW;

– znajomość zagadnień ekonomii i rynku pracy, w szczególności: analiza strategii i otoczenia przedsiębiorstwa, procesów zachodzących na rynku pracy, zagadnień bezrobocia, gender pay gap i pokrewnych;   

– znajomość i doświadczenie w zakresie metod ekonometrycznych i ich zastosowań, w szczególności: modele szeregów czasowych, modele danych panelowych, modele ograniczonej zmiennej zależnej (logitowe i pokrewne), metody estymacji nieparametrycznej, statystyka rynku pracy;

– znajomość pakietów komputerowych i umiejętność programowania w Mathlab, R, Eviews, Stata, SPSS i innych;

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie statystyki, ekonometrii, rynków pracy i prognozowania gospodarczego;

– umiejętność pracy w grupie, kreatywność, aktywność.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.