profesor uczelni

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

– posiadają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;

– udokumentowany dorobek naukowy po otrzymaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora;

– osiągnięcia dydaktyczne w kształceniu kadry naukowej, kierowaniu zespołami badawczymi, a także w organizowaniu życia naukowego;

– udokumentowana aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych (krajowych i zagranicznych) na badania naukowe;

– czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych;

– biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie);

– mają przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.umk.pl.