Asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: weterynaria

Olsztyn, 23 lipca 2021 r.

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

Kryteria kwalifikacyjne:

·  tytuł zawodowy lekarza weterynarii,

·  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
UWM w Olsztynie, tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku),

·   prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

·    doświadczenie w zakresie działalności klinicznej,

·    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,

·    znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,

·    znajomość obsługi programu Klinika XP

·     znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

Wykaz dokumentów:

1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.

2.  Życiorys (CV).

3.  Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

4.  Odpis dyplomu ukończenia studiów.

5.  Kopia dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

6.  Wykaz dorobku naukowego.

7.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).

8.  Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego.

9.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).

10.  Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.

11.  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy

13.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

14.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.

Informacje:

·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).

·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.

·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

·    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia  23 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 września 2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.uwm.edu.pl.